1. ชื่อ นายรัตนะ บัวสนธ์              MR.RATTANA BUOSONTE

2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน    3650800324225

3. ตำแหน่งบริหาร / วิชาการในปัจจุบัน 
         ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
         ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์

4. หน่วยงานและที่อยู่ติดต่อ

          ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-261000-4 ต่อ 2426 (สำนักงาน)  01-3791730 (มือถือ) โทรสาร 055-261028 e-mail rattanabb@ hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ลำดับ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.

ปริญญาตรี (กศ.บ.)

จิตวิทยาแนะแนว

มศว. พิษณุโลก

2527

2.

ปริญญาโท (ศษ.ม)

จิตวิทยาการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2531

3.

ปริญญาเอก(กศ.ด.)

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

มศว. ประสานมิตร

2535

4.

Cert.in. Evaluation

-

CIRCE U.of. Illinois. USA.

Fall.2001

6. สาขาวิชาที่ความชำนาญพิเศษ
            6.1 วิจัยทางการศึกษาและทางสังคมศาสตร์
            6.2 ประเมินโครงการทางการศึกษาและสังคม
            6.3 สถิติสำหรับการวิจัย
            6.4 พัฒนาหลักสูตร
            6.5 วิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นด้านการวิจัยชุมชน สังคมและวัฒนธรรม

7. ประสบการณ์ทางการบริหาร
           
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
           2. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
           3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
           4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
           5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

8. ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย / และทำวิจัย

    
  8.1 งานวิจัย

      1.รัตนะ บัวสนธ์ (2542)"สถานภาพและบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการจัดการศึกษา"
      2.รัตนะ บัวสนธ์ (2545)"คอรัปชั่นในวงการทางการศึกษาของไทย : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง"
      3.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"พัฒนาทฤษฎีประเมินนเรศวร"
      4.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐ : พหุกรณีศึกษา."
      5.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐและหน่วยราชการอื่นของไทย."

      8.2 หัวหน้าโครงการงานวิจัย
      1.รัตนะ บัวสนธ์ (2539)"การประเมินโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ช่วงปี พ.ศ.2538 – 2539"
      2.รัตนะ บัวสนธ์ (2541)"บทบาทของสถาบันหลักและปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหนองหัวยาง"
      3.รัตนะ บัวสนธ์ (2541)"สาเหตุ ความคิดเห็นและความคาดหวังในการศึกษาระดับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาคปกติ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์       มหาวิทยาลัยนเรศวร : เทคนิคการสนทนากลุ่ม"
      4 .รัตนะ บัวสนธ์ (2544)"วิถีชีวิต เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านระบบการสอบคัดเลือกด้วยวิธีรับตรงและจากส่วนกลาง"
      5 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"การศึกษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในทรรศนะของนิสิต"
      6 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"ความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามสภาพที่เป็นจริงและคาดหวัง : การวิจัยรูปแบบผสม"
      7 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร"
      8 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)'"การศึกษาสภาพการใช้บริการหอสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร"
      9 .รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"ไก่ชน : การพนัน สังคมและวัฒนธรรมในวงการไก่ชน"
     10. รัตนะ บัวสนธ์ (2547)"ไก่ชน : การเพาะเลี้ยงไก่ชน"
     11.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)"การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร"
     12.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)"กระบวนการสั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเครื่องมือจับสัตว์น้ำ : พหุกรณีศึกษาลอบแหล่งของชุมชนบ้านหนองหัวยาง"
     13.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)"กระบวนการสั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคกระดูก : พหุกรณีศึกษา หมอน้ำมันจังหวัดพิษณุโลก"
     14.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)"วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก"
     15.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)"วิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว"
     16.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)"วิถีชีวิตของผับและนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง"
     17.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)"ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก."
     18.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)"รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร."
     19 .รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"ความพึงพอใจของนิสิตในการใช้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร"
     20.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"ความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อการออกนอกระบบ"
     21.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)"มหาวิทยาลัยนเรศวร วันวาน วันนี้และวันพรุ่งนี้"

      8.3 หนังสือ ตำราทางวิชาการ
     1.รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนา
      หลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน หน่วยที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     2 .รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ความรู้และประสบการณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตร
      และวิทยวิธีทางการสอน หน่วยที่ 6 3.4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ร่วมกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง)
     4 .รัตนะ บัวสนธ์ (2537) “โลก – วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสกลทรรศน์ศึกษา หน่วยที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     5 .รัตนะ บัวสนธ์ (2537) “ภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่นกับโรงเรียนประถมศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา หน่วยที่ 3      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     6 .รัตนะ บัวสนธ์ (2539)รวมบทความทางวิชาการด้านการวิจัย สถิติและประเมินผลการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
     7 .รัตนะ บัวสนธ์ (2540)การประเมินโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน. บริษัทต้นอ้อ แกรมมี่ กรุงเทพฯ
     8 .รัตนะ บัวสนธ์ (2541)วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     9 .รัตนะ บัวสนธ์ (2544)วิจัยและพัฒนาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     10.รัตนะ บัวสนธ์ (2547) “การวิจัยและพัฒนา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. หน่วยที่ 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     11.รัตนะ บัวสนธ์ (2547) “การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. หน่วยที่ 12      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     12.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน. นครสวรรค์ : สวรรค์วิถีการพิมพ์.
     13.รัตนะ บัวสนธ์ (2548) “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
     หน่วยที่ 13
 .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     14.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)"การวิจัยและพัฒนา. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 6. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
     15.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)ปรัชญาวิจัย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. (อัดสำเนา)
     16.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)ปรัชญาวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     17.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)การประเมินนเรศวร : ทฤษฎี รูปแบบและแนวทางการประเมิน. นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์.
     18.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)การประเมินนเรศวร : ทฤษฎี รูปแบบและแนวทางการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์.
     19.รัตนะ บัวสนธ์ (2549)เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์.
     20.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     21.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร (อัดสำเนา).
     22.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คำสมัย.
     23.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก : ตระกูลไทย.
     24.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


     8.4 บทความทางวิชาการ
     1.รัตนะ บัวสนธ์ (2531) “การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร : ทางแก้ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน” ใน วารสารข่าวสารวิจัยการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
      ตุลาคม – พฤศจิกายน, หน้า 25-39.
      2.รัตนะ บัวสนธ์ (2532) “การได้ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองกับการหาค่าอัตราส่วนเอฟที่ถูกต้อง สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน” ใน วารสารข่าวสารวิจัย
       การศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 สิงหาคม – กันยายน, หน้า 17 – 24.
     3.รัตนะ บัวสนธ์ (2532) “การทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน” ใน วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา ฉบับที่ 28 หน้า 44 – 54.
     4.รัตนะ บัวสนธ์ (2532) “ตัวแปรแน่ใจแล้วหรือว่ารู้จัก” ใน วารสารวิธีวิทยาการวิจัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม หน้า 25 – 42.
     5.รัตนะ บัวสนธ์ (2533) “ปฏิบัติการหลักสูตรแบบเป็นระบบ : แนวคิดและวิธีการ” ใน วารสารพัฒนาหลักสูตร มิถุนายน หน้า 14 – 18.
     6.รัตนะ บัวสนธ์ (2533) “บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ใน วารสารการศึกษาแห่งชาติ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4
     เมษายน – พฤษภาคม หน้า 68 – 74.
     7.รัตนะ บัวสนธ์ (2534) “บางแง่มุมของการวิเคราะห์อภิมาน” ใน วารสารข่าวสารวิจัยการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับ ที่ 1 หน้า 12-22.
     8.รัตนะ บัวสนธ์ (2534) “บางแง่มุมของการวิเคราะห์อภิมาน” ใน วารสารข่าวสารวิจัยการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 สิงหาคม –กรกฎาคม หน้า 7-10.
     9.รัตนะ บัวสนธ์ (2534) “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ” ใน วารสารข่าวสารวิจัยการศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 สิงหาคม – กันยายน หน้า 18 – 23.
     10.รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียนด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 หน้า 31.
     11.รัตนะ บัวสนธ์ (2536) “การประเมินผลโครงการ” ใน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ธันวาคม หน้า 43 -55.
     12.รัตนะ บัวสนธ์ (2539) “การวิจัยและพัฒนาการศึกษา” ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม หน้า 1-11
     13.รัตนะ บัวสนธ์ (2539) การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2), 23 – 38.
     14.รัตนะ บัวสนธ์ (2539)ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ระเบียบวิธีวิจัยและศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(1),16 -34.
     15.รัตนะ บัวสนธ์ (2540)ศึกษาศาสตร์วิจัย. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(2), 42 – 56.
     16.รัตนะ บัวสนธ์ (2540)วิธีการวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์กับการควบคุมเพื่อความเที่ยงตรงภายใน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(3), 54 – 63.
     17.รัตนะ บัวสนธ์ (2542)มโนทัศน์พื้นฐานบางประการของการวิจัยทางการศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(2), 7-46.
     18.รัตนะ บัวสนธ์ (2546)การตรวจสอบผลงาน. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (29),7-11.
     19.รัตนะ บัวสนธ์ (2546)ประเด็นสำคัญตามแนวคิดการประเมินของสเตค. รวมบทความทางวิชาการด้านการวิจัย สถิติ วัดและประเมินผลการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์      มหาวิทยาลัยนเรศวร, 33-38.
     20.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)การวิจัยและประเมินแบบผสานวิธี : กระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยและประเมิน. รวมบทความนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการด้านวิจัย      วัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12-13 มกราคม.
     21.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)การประเมินเสริมพลัง. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (31), 7-9.
     22.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)การประเมินอภิมาน. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (31), 10-13.
     23.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)การประเมินแบบมีส่วนร่วม. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (32), 7-8.
     24.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)การประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (32), 9-10.
     25.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)Corruption in Educational Management of Thailand: A Case Study in Lower Northern Region. State of Nevada, United States of America.
     26.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)Naresuan Evaluation Theory. State of Toronto, Canada.
     27. รัตนะ บัวสนธ์ (2549)การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารคณะศึกษาศาสตร์       มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(1), 37 – 51.
     28.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)วิถีชีวิตของผับและนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1), 49 – 62.
     29.รัตนะ บัวสนธ์ (2550)รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.       วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(3), 95 – 111.
     30.รัตนะ บัวสนธ์ (2551)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(1), 51 - 68.

     8.5 นำเสนอผลงานวิชาการ
     1.รัตนะ บัวสนธ์ (2547)Corruption in Educational Management of Thailand: A Case Study in Lower Northern Region. State of Nevada, United States of America
     2.รัตนะ บัวสนธ์ (2548)Naresuan Evaluation Theory. State of Toronto, Canada

9. การเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการ/ วิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ
      9.1 สมาชิกสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกถาวร
      9.2 สมาชิกนักวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หมายเลขสมาชิก 39600185
      9.3 สมาชิกของ American Evaluation Association  ปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน
      9.4
สมาชิกของ American Educational Research Association  ปี ค.ศ. 2006 – ปัจจุบัน

10. รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ

      10.1 รางวัลทุนวิทยานิพนธ์ “ภูมิพล” ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2533
      10.2 รางวัลชมเชย งานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง คอรัปชั่นในวงการศึกษาไทย : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ปี พ.ศ. 2546