· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ชุมนุมวิชาการด้านวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา: PHP-Nuke

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
(Research and Development in Curriculum and Instruction)


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com


                            มา           มุ่งมั่นมากมี สรรพวิชา
                           เรียม        ยอดหญิงกัลยา โอบเอื้อ อารี
                           นิล           ค่าควรอัญมณี สูงล้้า ลือนาม
                      พันธุ์         พรั่งพร้อมพรงาม ครอบคุ้ม ครองเทอญฯ
      (แด่ มิ่งมิตรสมร : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ)


บทคัดย่อ


                 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ กล่าวถึง บทบาทของวิจัยส้าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนว่าสามารถด้าเนินการได้ในแง่มุมใดบ้าง ด้าเนินการได้อย่างไร เมื่อด้าเนินการแล้วท้าให้ได้อะไร และน้าไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมใด โดยใช้มุมมองวิเคราะห์แบบอัตวิสัยของตนเอง จ้าแนกตามสาระของหลักสูตรและ การเรียนการสอน เป็นประเด็นวิเคราะห์ น้าเสนอ สองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 03 Sep 19@ 13:12:21 ICT (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา

อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา
The Area of Educational Research, Curriculum Research and Development and Project Evaluation in Education

รัตนะ บัวสนธ์1*

Rattana Buosoute1*

*Corresponding Author, E-mail: rattanabb1@hotmail.com

                                               บูชาปูชนียาจารย์


                        วิ.            จัยวิจารณ์แจ้ง            ประจักษ์จริง
                     ชัย.            ชนะสรรพสิ่ง              เขลา อวิชชา
                   วงษ์.            สานุศิษยา                  ทั่วหล้า ปรีดี
                  ใหญ่.            ยิ่งเกียรติศักดิ์มี          ประดับศรี มศว.


                                             18 มกราคม 2562


พวกเราที่เป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานัก มศว.ประสานมิตร จะทราบดีว่าขณะใดที่ท้อแท้สิ้นหวังหรือกาลังตกอยู่ในช่วงวิกฤติทางปัญญาในการเรียนหรือทาวิทยานิพนธ์ จะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่พวกเราตระหนักว่า เมื่อไปพบ พูดคุย ขอคาปรึกษา รวมทั้งบ่นเพ้อเจ้อให้ท่านฟังแล้วพวกเราก็จะได้รับคาชี้แนะ ปลุกปลอบให้กาลังใจกลับมาเสมอ แม้ว่าบางครั้งหรือลูกศิษย์บางคนจะทาให้อาจารย์นั่งฟังและส่งสายตาด้วยความเหนื่อยอ่อน (ระคนเหนื่อยหน่าย) มายังลูกศิษย์คนดังกล่าว ซึ่งตีความแห่งสายตาได้ว่า “ทาไม๊ ทาไม จึงเข้าใจยากนักนะ” ก็ตามที แต่อาจารย์มิเคยปฏิเสธไม่ให้ลูกศิษย์เข้าพบเลย อาจารย์มีวิธีปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันของนิสิตในสาขานี้ หรือแม้กระทั่งจะสาเร็จการศึกษาไปโลดแล่นในแวดวงวิชาการเนิ่นนานสักเท่าใด เมื่อได้พบกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้คาชี้แนะอยู่เสมอมา เป็นบุญของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานักศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนซึมซับรับรู้ทั้งเรื่องวิชาการและวิชาแห่งชีวิตจากอาจารย์ท่านนี้ครับ “อาจารย์ วิชัย วงษ์ใหญ่”

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับอาจารย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนาเสนอขอบข่ายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การประเมินโครงการทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเนื้อหาสาระ 3 ส่วน ซึ่งเป็นองค์ความรู้สาคัญที่ผู้ที่เป็นนักการศึกษา นักวิชาการ โดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกสาขาวิชาทางด้านการวิจัยการศึกษา ประเมินผลการศึกษา และวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางสังคมศาสตร์จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถที่จะนาความรู้ทางด้านนี้ไปใช้สาหรับการดาเนินงานในวิชาชีพของตน

จุดมุ่งหมายสาคัญในการนาเสนอบทความครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ครูผู้ที่ลูกศิษย์เคารพยิ่ง เนื่องในโอกาสที่ครูได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 12 Dec 18@ 13:22:55 ICT (348 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Educational Research and Development by Area and Stakeholders Collaboration Base

รัตนะ บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

บทคัดย่อ

Abstract บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการนำแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดการร่วมมือ และแนวคิดบริบทเชิงพื้นที่ มาประกอบกันเป็นกระบวนการทำงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆ และเกิดความยั่งยืนในการนำไปใช้ ความรู้สึกการเป็นเจ้าของนวัตกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับบุคลากรในสถานศึกษาแห่งนั้น

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 27 Dec 17@ 09:58:23 ICT (1275 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการ Non-Boundary Research Method

การวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการ
Non-Boundary Research Method

รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ

              บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในคำศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการมาขวางกั้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนักคิดและนักปฏิวัติ ในแวดวงสาขาวิชาชีพต่างๆ เล็งเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งมาแก้ไขได้สำเร็จ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยหรือความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งทำให้เกิดคำศัพท์ของวิธีการวิจัยหรือสาขาวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การวิจัยแบบสหวิทยาการ 2) การวิจัยแบบพหุวิทยาการ 3) การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ 4) การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ คำศัพท์ ทั้ง 4 คำนี้ มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกันในบางประเด็น

 คำสำคัญ 1) การวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research)

               2) การวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary research)

               3) การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ (Transdisciplinary research) 

              4) การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary research)

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 05 Oct 15@ 09:20:57 ICT (1896 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ สำหรับศาสตร์ประเมิน

วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ สาหรับศาสตร์ประเมิน Modern Quantitative Methods for Evaluation Science

รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ

 ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา วิธีการเชิงปริมาณที่ใช้สาหรับการวิจัย ได้มีการพัฒนาและนาเทคนิควิธีวิเคราะห์ทางสถิติใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบให้กับคาถามการวิจัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้สามารถที่จะนามาใช้สาหรับศาสตร์การประเมิน โดยเฉพาะ การประเมินโครงการทางสังคม หรือทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ นี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) การสรุปเชิงสาเหตุหรือการออกแบบเชิงทดลอง 2) โมเดลพหุระดับ และ 3) สมการเชิงโครงสร้าง หรือโมเดลตัวแปรแฝง

 

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 15 Jul 15@ 08:38:11 ICT (1760 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
47 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Sep - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 64
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 64

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.33 วินาที