· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ชุมนุมวิชาการด้านวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา: PHP-Nuke

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บางคำถามของการวิจัยและประเมินผล Some Questions of Research and Evaluation

บางคำถามของการวิจัยและประเมินผล Some Questions of Research and Evaluation


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com
rattanabb.com


บทคัดย่อ

การวิจัยและการประเมินผล เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการค้นหาความจริงและตัดสินคุณค่า สำหรับแวดวงวิชาการในสาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้าน วิจัยและประเมินผลโดยตรง เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในสาขาวิชา ทั้งหลาย บทความนี้ เขียนขึ้นในลักษณะการตั้งคำถาม (ปุจฉา) และการตอบ (วิสัชนา) คำถามที่สำคัญเกี่ยวกับ การวิจัยและประเมินผล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าว คำหลัก : วิจัย, ประเมินผล, ความจริง, และ ตัดสินคุณค่า

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 14 Dec 20@ 17:19:51 ICT (214 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผล สถิติ วิจัย ประเมิน ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการศึก

อาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผล สถิติ วิจัย ประเมิน
ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษา


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com
www.rattanabb.com


บทคัดย่อ

                                    บทความนี้มุ่งนำเสนอสาระความรู้ของการ
ศึกษาที่ส าคัญเกี่ยวกับด้านการวัดผล สถิติ การวิจัย การ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา
ว่าแต่ละด้านมีแนวคิดหลักอย่างไรและมี ความสัมพันธ์กันอย่างไร
โดยใช้จุดเริ่มต้นวิเคราะห์จากตัวผู้เรียนต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้
เพราะผู้เรียนคือเป้าหมาย หลักของสาระความรู้แต่ละด้านที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่ง
การวัดผลการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อจะตรวจสอบวินิจฉัยว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ในขณะที่สถิตินั้นก็เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่จะนำตัวเลขที่ได้จาก
การวัดผลการศึกษามาวิเคราะห์ ศึกษา สรุปผล วิจัยทางการ
ศึกษาเป็นวิธีการหาความรู้ ความจริง ที่ครอบคลุมเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ซึ่ง ความรู้ความจริงทางการศึกษานั้น
มีทั้งส่วนที่เป็นตัวเลข จำนวน และส่วนที่เป็นเหตุการณ์
กิจกรรม ความหมาย ความรู้สึกนึกคิด หรือที่รู้จักกันว่าความรู้
ความจริงเชิงปริมาณ และความรู้ความจริงเชิงคุณภาพ
ในส่วนที่เป็นเชิง ปริมาณก็ต้องอาศัยสถิติมาวิเคราะห์ตอบ
คำถามของการวิจัยด้วยเช่นกัน สำหรับการประเมินทาง
การศึกษา แม้ว่า การพัฒนาความรู้ในระยะแรก ๆ จะแยก
ไม่ออกจากการวัดผลการศึกษา แต่ในปัจจุบันนั้นการประเมิน
ทาง การศึกษาได้พัฒนาความรู้ของตนเองแตกตัวแยกออก
มาจากการวัดผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยที่การประเมินทางการศึกษานั้น ก็คือกระบวน
การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมิน (evaluand)
เพื่อตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมินของ
การศึกษานั้น ซึ่งสิ่งที่มุ่งประเมินทาง การศึกษาก็มีขอบข่าย
กว้างไปกว่าผู้เรียน (เช่น โครงการ หลักสูตร แผนงานการ
จัดการศึกษา การประเมินบุคลากร ทางการศึกษา เป็นต้น)
แต่กระนั้นก็ตาม กระบวนการรวบรวมสารสนเทศของสิ่งที่
มุ่งประเมินนั้นก็จ าเป็นต้องใช้ วิธีการวิจัย สำหรับการค้นหา
รวบรวมหรือกล่าวอย่างง่ายว่าการประเมินต้องอาศัยสาร
สนเทศจากการวิจัยเพื่อการ ตัดสินใจตีค่านั่นเอง ในขณะ
ที่การประกันคุณภาพการศึกษานั้นก็มีการดำเนินงานส่วนหนึ่ง
ที่จำเป็นต้องใช้การ ประเมินทางการศึกษาที่เรียกว่า
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
(internal and external quality assessment)
เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และท้ายที่สุดผลที่ได
้จากการประเมินคุณภาพ ก็ จะถูกนำไปใช้สำหรับการบริหาร
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดยทุกสถาบันการ
ศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด

คำหลัก 1. วัดผลการศึกษา ( Educational Measurement)
             2. สถิติส าหรับการวิจัย (Statistics for Research)
             3. วิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
            4. การประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation)
            5. ประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assurance)
            6. บริหารจัดการศึกษา (Educational Management)

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 16 Sep 19@ 13:23:15 ICT (862 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
(Research and Development in Curriculum and Instruction)


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com


                            มา           มุ่งมั่นมากมี สรรพวิชา
                           เรียม        ยอดหญิงกัลยา โอบเอื้อ อารี
                           นิล           ค่าควรอัญมณี สูงล้้า ลือนาม
                      พันธุ์         พรั่งพร้อมพรงาม ครอบคุ้ม ครองเทอญฯ
      (แด่ มิ่งมิตรสมร : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ)


บทคัดย่อ


                 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ กล่าวถึง บทบาทของวิจัยส้าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนว่าสามารถด้าเนินการได้ในแง่มุมใดบ้าง ด้าเนินการได้อย่างไร เมื่อด้าเนินการแล้วท้าให้ได้อะไร และน้าไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมใด โดยใช้มุมมองวิเคราะห์แบบอัตวิสัยของตนเอง จ้าแนกตามสาระของหลักสูตรและ การเรียนการสอน เป็นประเด็นวิเคราะห์ น้าเสนอ สองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 03 Sep 19@ 13:12:21 ICT (938 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา

อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา
The Area of Educational Research, Curriculum Research and Development and Project Evaluation in Education

รัตนะ บัวสนธ์1*

Rattana Buosoute1*

*Corresponding Author, E-mail: rattanabb1@hotmail.com

                                               บูชาปูชนียาจารย์


                        วิ.            จัยวิจารณ์แจ้ง            ประจักษ์จริง
                     ชัย.            ชนะสรรพสิ่ง              เขลา อวิชชา
                   วงษ์.            สานุศิษยา                  ทั่วหล้า ปรีดี
                  ใหญ่.            ยิ่งเกียรติศักดิ์มี          ประดับศรี มศว.


                                             18 มกราคม 2562


พวกเราที่เป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานัก มศว.ประสานมิตร จะทราบดีว่าขณะใดที่ท้อแท้สิ้นหวังหรือกาลังตกอยู่ในช่วงวิกฤติทางปัญญาในการเรียนหรือทาวิทยานิพนธ์ จะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่พวกเราตระหนักว่า เมื่อไปพบ พูดคุย ขอคาปรึกษา รวมทั้งบ่นเพ้อเจ้อให้ท่านฟังแล้วพวกเราก็จะได้รับคาชี้แนะ ปลุกปลอบให้กาลังใจกลับมาเสมอ แม้ว่าบางครั้งหรือลูกศิษย์บางคนจะทาให้อาจารย์นั่งฟังและส่งสายตาด้วยความเหนื่อยอ่อน (ระคนเหนื่อยหน่าย) มายังลูกศิษย์คนดังกล่าว ซึ่งตีความแห่งสายตาได้ว่า “ทาไม๊ ทาไม จึงเข้าใจยากนักนะ” ก็ตามที แต่อาจารย์มิเคยปฏิเสธไม่ให้ลูกศิษย์เข้าพบเลย อาจารย์มีวิธีปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันของนิสิตในสาขานี้ หรือแม้กระทั่งจะสาเร็จการศึกษาไปโลดแล่นในแวดวงวิชาการเนิ่นนานสักเท่าใด เมื่อได้พบกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้คาชี้แนะอยู่เสมอมา เป็นบุญของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานักศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนซึมซับรับรู้ทั้งเรื่องวิชาการและวิชาแห่งชีวิตจากอาจารย์ท่านนี้ครับ “อาจารย์ วิชัย วงษ์ใหญ่”

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับอาจารย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนาเสนอขอบข่ายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การประเมินโครงการทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเนื้อหาสาระ 3 ส่วน ซึ่งเป็นองค์ความรู้สาคัญที่ผู้ที่เป็นนักการศึกษา นักวิชาการ โดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกสาขาวิชาทางด้านการวิจัยการศึกษา ประเมินผลการศึกษา และวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางสังคมศาสตร์จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถที่จะนาความรู้ทางด้านนี้ไปใช้สาหรับการดาเนินงานในวิชาชีพของตน

จุดมุ่งหมายสาคัญในการนาเสนอบทความครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ครูผู้ที่ลูกศิษย์เคารพยิ่ง เนื่องในโอกาสที่ครูได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 12 Dec 18@ 13:22:55 ICT (1175 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Educational Research and Development by Area and Stakeholders Collaboration Base

รัตนะ บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

บทคัดย่อ

Abstract บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการนำแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดการร่วมมือ และแนวคิดบริบทเชิงพื้นที่ มาประกอบกันเป็นกระบวนการทำงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆ และเกิดความยั่งยืนในการนำไปใช้ ความรู้สึกการเป็นเจ้าของนวัตกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับบุคลากรในสถานศึกษาแห่งนั้น

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 27 Dec 17@ 09:58:23 ICT (2252 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
49 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
May - 2021
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 17
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 17

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.32 วินาที