· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ
        บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติของปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 3) ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์สูงสุดระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำนวน 154 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนและการพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 08:43:29 ICT (7125 ครั้ง)
(มีต่อ... | 40756 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)

 รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

               รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ครั้งนี้ คือ ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2547 ที่พิมพ์เผยแพร่ในศูนย์วิทยบริการ 13 แห่ง
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Saturday 26 Jul 08@ 11:44:56 ICT (3896 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7088 ไบต์ | 8 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ : พหุกรณีศึกษา
รัตนะ บัวสนธ์
บทคัดย่อ
                วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบแผนวิจัยแบบบูรณาการ  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนำแล้วใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามหลัง   ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจำนวนทั้งสิ้น 226 คน
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 20 Jun 08@ 11:28:27 ICT (3772 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4140 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ

 รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ
                วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐและหน่วยราชการอื่น ของไทย วิธีวิจัยเป็นวิจัยเชิงเคราะห์ แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงปีพ.ศ. 2541 - 2551 เก็บข้อมูลโดยการอ่านและบันทึกสาระที่พบลงในแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเรียบเรียงพรรณนา นำเสนอผลการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์วิจัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

 

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 20 Jun 08@ 10:57:41 ICT (6717 ครั้ง)
(มีต่อ... | 32850 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4)
อดีตที่ผ่านมา ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่และอนาคตที่จะเปลี่ยนไปของชุมชนบ้านแขก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ
           การวิจัยเรื่อง อดีตที่ผ่านมา ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่และอนาคตที่จะเปลี่ยนไป ของชุมชนบ้านแขก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสภาพทั่วไปของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ระบบการเมืองการปกครองและการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มคนในชุมชน และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case Study) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2549 รวมระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ซึ่งกำหนดช่วง เวลาในการศึกษา 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่แรกตั้งชุมชนถึงการเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2526 ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2548 และช่วงที่ 3 หลัง พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

PHP-Nuke
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 27 Sep 07@ 16:20:42 ICT (3701 ครั้ง)
(มีต่อ... | 38172 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
48 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Nov - 2020
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 13
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 13

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.54 วินาที