· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยเรื่องวิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตชุมชน กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากในแต่ละกรณีศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาค้นคว้าในแนวลึกโดยใช้แบบแผนการศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Studies) ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  1 การเลือกสนามวิจัย  2 การเตรียมตัว เข้าสนามวิจัย 3 การเข้าสนามวิจัย  4 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  5 การกำหนดแหล่งข้อมูล 6 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูล และ 8 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

           
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:36:36 ICT (5150 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11808 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3.8)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการประเมินตามสภาพจริง
ของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ
บทคัดย่อ
                  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการประเมินตามสภาพจริงของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยมีลักษณะเป็นการวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ประกอบด้วย การเลือกสนามวิจัย  การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย  การเข้าสนามวิจัย  การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. lสภาพและปัญหาการประเมินตามสภาพจริงของครูในโรงเรียนก่อนการวิจัยอยู่ในลักษณะที่ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะ โรงเรียนไม่มีแนวทางในการปฏิบัติและขาดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง 2. ภายหลังจากการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่ชัดเจน มีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการให้ความรู้กับครูมีจำกัด ครูมีภารกิจหลายอย่างไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:22:53 ICT (22809 ครั้ง)
(มีต่อ... | 29845 ไบต์ | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 จำนวน 20 คน และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 จำนวน 595 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นกรณีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของนิสิตจำแนกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กับส่วนที่ 2 แบบวัดปัจจัยต่าง ๆ    และชุดที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้วยโปรแกรมเอชแอลเอ็ม (HLM) ผลการวิเคราะห์พบว่า  อิทธิพลสุ่มของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มีความแปรปรวนไม่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ในระดับห้องเรียน จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับห้องเรียนได้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับนิสิตมีดังนี้ 
          1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรง จากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา และความตั้งใจเรียน ตามลำดับ
        
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรงและทางอ้อมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา การส่งเสริมของครอบครัว และความตั้งใจเรียน ตามลำดับ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:15:07 ICT (5441 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4659 ไบต์ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ
        บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติของปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 3) ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์สูงสุดระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำนวน 154 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนและการพัฒนาองค์แห่งการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 08:43:29 ICT (6720 ครั้ง)
(มีต่อ... | 40756 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)

 รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

               รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ครั้งนี้ คือ ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2547 ที่พิมพ์เผยแพร่ในศูนย์วิทยบริการ 13 แห่ง
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Saturday 26 Jul 08@ 11:44:56 ICT (3384 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7088 ไบต์ | 8 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
46 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Aug - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 197
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 197

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.40 วินาที