· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
Good Governance in the Thai Public Universities: A multi case study
Good Governance in the Thai Public Universities: A multi case study
 
Rattana Buosonte
rattanabb@hotmail.com
 
Abstract
                The objective of this research was to study and compare the level of good governance concept acknowledged by the personnel in two classifications of public universities: the northern region government universities under the supervision of the former Ministry of University Affairs and Rajabhat universities in the northeastern region1. The Mixed – Method with Integrated Design was applied in this research with the emphasis firstly on the quantitative research and the qualitative research, respectively. 226 participants from the two universities carried out the semi structure interview and questionnaire. The results from the quantitative research showed that the level of good governance in both types of universities was at the medium level. Conversely, the qualitative research shown that the degree of good governance was at the low level or even lack of good governance level, especially in 3 aspects: transparency, equity, and participation. For the aspects of Autonomy, Effectiveness and Flexibility, the results were at the good level. The overall comparison in both qualitative and quantitative research showed that there were differences in some components and aspects in good governance between the two. The results obtained from this research can be applied as a guideline for better improvement on their good governance administration in the future.
more...
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 22 Aug 08@ 11:26:49 ICT (2045 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
รายงานวิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย
รายงานวิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย
: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
รัตนะ บัวสนธ์ 
บทคัดย่อ

                    งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย โดยกำหนดพื้นที่ทำการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ตั้งคำถามการวิจัยไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาอย่างไร 2) กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษามีการให้ความหมายลักษณะการกระทำตามการจัดกลุ่มลักษณะการกระทำเป็นเช่นไร และ 3) สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคลในวงการการศึกษาที่มีการคอรัปชั่น มีลักษณะอย่างไร งานวิจัยใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 05 Aug 08@ 14:09:08 ICT (4523 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยเรื่องวิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตชุมชน กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากในแต่ละกรณีศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาค้นคว้าในแนวลึกโดยใช้แบบแผนการศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Studies) ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  1 การเลือกสนามวิจัย  2 การเตรียมตัว เข้าสนามวิจัย 3 การเข้าสนามวิจัย  4 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  5 การกำหนดแหล่งข้อมูล 6 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูล และ 8 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

           
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:36:36 ICT (5498 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11808 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3.8)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการประเมินตามสภาพจริง
ของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ
บทคัดย่อ
                  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการประเมินตามสภาพจริงของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยมีลักษณะเป็นการวิจัยเฉพาะกรณีโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ประกอบด้วย การเลือกสนามวิจัย  การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย  การเข้าสนามวิจัย  การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. lสภาพและปัญหาการประเมินตามสภาพจริงของครูในโรงเรียนก่อนการวิจัยอยู่ในลักษณะที่ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะ โรงเรียนไม่มีแนวทางในการปฏิบัติและขาดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง 2. ภายหลังจากการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงที่ชัดเจน มีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการให้ความรู้กับครูมีจำกัด ครูมีภารกิจหลายอย่างไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:22:53 ICT (54208 ครั้ง)
(มีต่อ... | 29845 ไบต์ | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 จำนวน 20 คน และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 จำนวน 595 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นกรณีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของนิสิตจำแนกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กับส่วนที่ 2 แบบวัดปัจจัยต่าง ๆ    และชุดที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้วยโปรแกรมเอชแอลเอ็ม (HLM) ผลการวิเคราะห์พบว่า  อิทธิพลสุ่มของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มีความแปรปรวนไม่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ในระดับห้องเรียน จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับห้องเรียนได้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับนิสิตมีดังนี้ 
          1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรง จากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา และความตั้งใจเรียน ตามลำดับ
        
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทางตรงและทางอ้อมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ความรู้พื้นฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อรายวิชา การส่งเสริมของครอบครัว และความตั้งใจเรียน ตามลำดับ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:15:07 ICT (5915 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4659 ไบต์ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
48 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Sep - 2020
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 12
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 12

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.46 วินาที