· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้

รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้

 รัตนะ บัวสนธ์

 www.rattanabb.com

rattanabb1@hotmail.com

                     บทคัดย่อ

                               แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็นนักประเมินบุคคลสำคัญในวงวิชาชีพการประเมิน ได้พัฒนารูปแบบการประเมินอันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ารูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) และได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ โครงการทางการศึกษาในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ ในวงวิชาการของ ไทยยังมีมโนทัศน์การใช้ที่คลาดเคลื่อนอยู่มากประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งนั้นปัจจุบันนี้สตัฟเฟิลบีม ได้มีการปรับพัฒนารูปแบบการประเมิน CIPP เป็น CIPIEST แล้ว ทั้งนี้รูปแบบการประเมิน CIPIEST ที่ปรับใหม่ก็มีมโนทัศน์และแนวทางการนำไปใช้ที่แตกต่างจากรูปแบบการประเมิน CIPP

 

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 31 Jul 12@ 15:41:31 ICT (3252 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
การประเมินผลสถานศึกษาและการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประเมินผลสถานศึกษา

และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รัตนะ  บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

การประเมินผลสถานศึกษา  คืออะไร

                การประเมินผลสถานศึกษา  คือ  การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของสถานศึกษาใด ๆ  เพื่อตรวจสอบและตัดสินว่าสถานศึกษานั้น ๆ ปฏิบัติงานตามภารกิจ  ได้ผลเป็นประการใด

อ่านต่อ
download ppt

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 07 Jun 12@ 11:02:04 ICT (1022 ครั้ง)
( | จำนวน: 0)
10 คำถามสำหรับการประเมิน และการประเมินแบบมีส่วนร่วม

 10  คำถามสำหรับการประเมิน และการประเมินแบบมีส่วนร่วม


รัตนะ  บัวสนธ์

 

 

 

download

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 17 May 12@ 09:36:57 ICT (30863 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา

Mixed Method in Education Research

รัตนะ  บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

www.rattanabb.com

บทคัดย่อ

Abstract

 

                วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา เกิดขึ้นจากการนำเอาแนวคิดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการศึกษานั้นๆ โดยหวังจะได้รับคำตอบที่เป็นความรู้ของปรากฏการณ์หรือตัวแปรดังกล่าวทั้งภาพกว้างและภาพลึกหรือได้รับความรู้หลากหลายแง่มุมขึ้น  ทั้งนี้การวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษาสามารถที่จะเลือกใช้แบบแผนการวิจัย 4 แบบแผนหลัก ได้แก่  1) แบบแผนสามเส้า  2) แบบแผนรองรับภายใน  3) แบบแผนเชิงอธิบาย  และ4) แบบแผนเชิงสำรวจบุกเบิก  ซึ่งในแต่ละแบบแผนก็ยังแบ่งเป็นแบบแผนย่อยๆ หลากหลายแบบอีกด้วย  แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแต่ละแบบ มีความเหมาะสมกับปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยทางการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้แบบแผนการวิจัยใดๆ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการตอบปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 28 Apr 11@ 15:58:23 ICT (55957 ครั้ง)
(มีต่อ... | 59 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ฉากแห่งชีวิตจ้าวและไพร่ของชาวลิเก

ฉากแห่งชีวิตจ้าวและไพร่ของชาวลิเก
Scene of Life Potentate and Proletariat of Likay Performers


รัตนะ บัวสนธ์1 จารุนันท์ ขวัญแน่น2
ประจิม เมืองแก้ว3 เพชรรัตน์ สายนำพามีลาภ4
รัตน์ทญา โชติวัฒนาชัย5


บทคัดย่อ


                 การวิจัยเรื่อง ฉากแห่งชีวิตจ้าวและไพร่ของชาวลิเก
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาวิวัฒนาการของชาวลิเก 2) ศึกษา
การปรับเปลี่ยนตนเองและรูปแบบการแสดงของชาวลิเกให้
อยู่รอดและทันต่อเหตุการณ์สังคมศึกษา 3)ศึกษาชีวิตในฉาก
และชีวิตจริงของชาวลิเก 4)ศึกษาวิธีการขึ้นแสดงสดของ
ลิเก การไหว้ครู และการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการแสดง
ของชาวลิเกและ5)ศึกษามุมมองของชาวลิเกและคนรอบข้าง
ที่มีต่อการอยู่รอดของลิเกพิษณุโลก ซึ่งใช้สนามวิจัยคือลิเก
คณะวาสนาดาวเหนือ บริเวณชุมชนวัดท่ามะปราง จังหวัดพิษณุโลก
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ใช้แบบแผนการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ แบบแผนการศึกษารายกรณีกรณีศึกษาคณะลิเก
วาสนาดาวเหนือ ใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์ระดับลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า
               1. วิวัฒนาการของชาวลิเก คณะวาสนาดาวเหนือ
ก่อตั้งโดยนางวาสนา สิงหพันธุ์(แม่วาส) และดูแลร่วมกัน
กับนายปรีชา สิงหพันธุ์(พ่อปรีชา) และในปัจจุบันลูกชาย
คือลุงน้อย “ดาวน้อยดาวเหนือ” ได้เข้ามาช่วยดูแลคณะลิเก
และในแต่ละระยะได้ศึกษาในประเด็นของค่าจ้างค่าแสดง
รายได้ตัวแสดงแต่ละตัว เช่น ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง
ตัวตลก ฯลฯ รายได้ของโต้โผ ค่าตอบแทนวงปี่พาทย์
รายรับรายจ่ายของคณะลิเก ค่าใช้จ่ายชุดลิเก การจัด
รูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 21 Feb 11@ 10:26:45 ICT (4782 ครั้ง)
(มีต่อ... | 67 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
48 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Nov - 2020
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 11
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 11

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที