· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
การประเมิน

วิธีการประเมิน
บทนำ
          นับตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมาที่เรื่องของการประเมินทางการศึกษาได้เริ่มมีการพูดคุยนำเสนอขึ้นใน แวดวงนักการศึกษาอเมริกัน หลังจากนั้นแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางการศึกษาก็ได้รับการพัฒนานำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นมาตามลำดับโดยเฉพาะในช่วงปี 1960 – 1980
  
                                                                                                        รัตนะ   บัวสนธ์บทนำ
          นับตั้งแต่ปี 1950  เป็นต้นมาที่เรื่องของการประเมินทางการศึกษาได้เริ่มมีการพูดคุยนำเสนอขึ้นใน แวดวงนักการศึกษาอเมริกัน  หลังจากนั้นแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางการศึกษาก็ได้รับการพัฒนานำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นมาตามลำดับโดยเฉพาะในช่วงปี 1960 – 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่นักประเมินมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโปรแกรมทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก และเป็นที่รู้จักยอมรับอย่างแพร่หลาย อาทิ ผลงานของ Cronback (1963) Stufflebeam (1966) Scriven (1967) และ Stake (1967} 1972)  เป็นต้น
          ผลจากการนำเสนอแนวคิดการประเมินทางการศึกษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น จึงทำให้นักประเมินที่มีชื่อเสียงบางคนพยายามจัดกลุ่มแนวคิดของวิธีการประเมิน (Evaluation Approach) ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการที่แนวคิดของวิธีการประเมินเหล่านั้นมีลักษณะร่วมกันซึ่งในบทความนี้จึงมัวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดของวิธีการประเมินกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการจัดไว้โดยนักประเมินบางคน

 กลุ่มแนวคิดวิธีการประเมิน

          การจัดกลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินโปรแกรมทางการศึกษาที่ได้รับการกล่าวอ้างถึงบ่อยๆ ในวงวิชาการด้านการประเมินได้แก่ การจัดกลุ่มโดย Stake (1974) Stufflebeam (1980 และ 2001)

          Stake  นำเสนอแผนภูมิตารางจัดกลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินโครงการทางการศึกษาขึ้นในปี 1974      โดยจัดออกเป็น  9  กลุ่ม  แนวคิดวิธีการประเมิน ได้แก่ 1)  วิธีการที่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ (Student Gain)   2) วิธีการศึกษาตนเองของผู้ร่วมงาน (Staff  Self  Study)  3) วิธีการอภิปรายซักถาม (Blue – Ribbon Panel)   4) วิธีการสังเกตการปฏิบัติ  (Transaction Observation)  5) วิธีการวิเคราะห์การจัดการ (Management Analysis)  6) วิธีการวิจัยการเรียนการสอน (Instructional Research)  7) วิธีการวิเคราะห์นโยบายทางสังคม (Social Policy Analysis)  8) วิธีการประเมินเป็นอิสระจากเป้าหมาย  (Goal – Free Evaluation)  และ 9) วิธีการประเมินเสนอทางเลือก (Adversary Evaluation)  ซึ่งทั้ง  9  กลุ่ม  แนวคิดวิธีการประเมินที่กล่าวนี้มีสาระโดยสรุปดังตาราง  1

แนวคิด

วิธีการประเมิน

วัตถุประสงค์

การประเมิน

คำหลักของ

การประเมิน

สาขาหรือกลุ่ม

วิชาชีพที่ใช้

นักประเมินหรือ

ผู้เป็นต้นคิดนำเสนอ

ความเสี่ยงที่จะเกิด

สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน

1. Student Gain

เพื่อวัดการปฏิบัติ และความก้าวหน้าของผู้เรียน

-          การกำหนดจุดประสงค์

-          การวิเคราะห์คะแนนสอบ

-          ความไม่สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และสิ่งที่เกิดขึ้น

-          การศึกษา

-          นักจิตวิทยา

-          Ralph Tyler

-          B. Bloom

-          Popham

-          Provus

-          ปฏิเสธกระบวนการเรียนรู้

-          เป็นวิธีการง่ายเกินไปในการตรวจสอบเป้าหมายทางการศึกษา

เป็นความก้าวหน้าของ            ผู้เรียนอย่างชัดเจน

2. Staff Self – Study

เพื่อทบทวน และเพิ่มประสิทธิผลของผู้ร่วมงาน

-          งานของคณะกรรมการ

-          การกำหนดมาตรฐานโดยผู้ร่วมงาน

-          การอภิปราย

-          ความเป็นวิชาชีพ

-          ผู้ปฏิบัติวิชาชีพครู

National Study

-          ทำให้เกิดการแตกแยกของผู้ร่วมงานบางส่วน

-          ปฏิเสธคุณค่าของภายนอก

เพิ่มความรู้สึก การตระหนักในความรับผิดชอบของ          ผู้ร่วมงาน

3. Blue – Ribbon Panel

เพื่อวิเคราะห์ค้นหาสภาวะวิกฤต และป้องกันรักษาสถาบัน

-          การอภิปรายซักถาม

-          การตรวจเยี่ยม

-          การทบทวนข้อมูล และเอกสารที่ปรากฏ

การชี้นำพลเมือง

Jame Conant

Clark Kerr

David Hemry

-          การผลัดผ่อนการกระทำ

-          ยึดถือความเป็นสถาบันมากเกินไป

ก่อให้เกิดการหยั่งเห็น และการตัดสินที่ดีที่สุด

4. Transaction  Observation

เพื่อจัดเตรียม หรือนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และคุณค่าของโครงการ

-          ประเด็นทาบงการศึกษา

-          การสังเกตชั้นเรียน

-          การศึกษารายกรณี

-          ความเป็นพหุนิยม

-          ผู้รับบริการ

-          ผู้สนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

Lou Smith

Bob Stake

Bob Rippey

-          ให้ความไว้วางใจในการรับรู้เกินไป

-          ปฏิเสธ ไม่ให้ความสำคัญกับสาเหตุ

-          ทำให้ได้ภาพรวม หรือภาพกว้างของโครงการ

-          ความขัดแย้งในคุณค่าของโครงการ

5. Management Analysis

เพื่อเพิ่มเหตุผลในการ   ตัดสินใจในแต่ละวัน

-          รายการทางเลือก

-          การคาดคะเนประมาณ

-          การย้อนกลับเป็นวัฎจักร

-          ต้นทุน

-          ประสิทธิภาพ

-          ผู้จัดการ

-          นักเศรษฐศาสตร์

Dan Stufflebeam

Marin Alkin

Leon Lessinger

-          ให้คุณค่าเกี่ยวกับการประสิทธิภาพมากเกินไป

-          อยู่ภายใต้คุณค่าภายใน

มีการย้อนกลับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

6. Instructional Research

เพื่อสร้างคำอธิบาย และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

-          การควบคุมเงื่อนไข

-          การวิเคราะห์พหุคูณ

-          พื้นฐานการสรุปอ้างอิง

นักวิจัย

Lee Cronback

Julian Stanley

Dan  Compbell

Hilda Taba

-          เงื่อนไขที่ค่อนข้างไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

-          ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์

ได้รับหลักการใหม่ๆ ของการสอน และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ

7. Social Policy Analysis

เพื่อช่วยพัฒนานโยบายของสถาบัน

การวัดเงื่อนไขทางสังคม และการบริหารจัดการการนำไปใช้หรือปฏิบัติ

นักสังคมวิทยา

Jame Colerman

Peter Sossi

David Cohen

ขาดประเด็นและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เสนอทางเลือกทางสังคมทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสังคม

8. Goal – Free Evaluation

เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นของโครงการ

-          ดำเนินการตามรายการตรวจสอบ

-          ไม่ให้ความสำคัญกับการชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ

ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

Michael Scriven

ขาดหรือไม่มีความพร้อมในทักษะที่จำเป็นต่อการประเมิน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยมีการร่วมมือค่อนข้างน้อยจากผู้เกี่ยวข้อง

9. Adversary Evaluation

เพื่อวิเคราะห์ ค้นหาทางเลือกสองทาง

-          การโน้มน้าวชี้แนะในทางตรงกันข้าม

-          การสอบวัดข้ามกลุ่ม

-          การประชุมตัดสิน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

Torn Owen

Murray  Levine

-          ปัญหาทางบุคลิกภาพระหว่างบุคคล

-          ข้อจำกัดของระยะเวลา

-          ได้ข้อมูลผลกระทบที่ดี

-          ทำให้เกิดการทดสอบ

กลุ่มแนวคิดวิธีการประเมิน  9  กลุ่ม  ตามที่  Stake  วิเคราะห์จำแนก

          จากตาราง  1  จะเห็นว่าการจัดกลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินออกเป็น  9   กลุ่มตามที่  Stake  กระทำนั้นได้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญๆ  6  หลักเกณฑ์ได้แก่  1) วัตถุประสงค์การประเมิน  2) คำหลักหรือคำสำคัญๆ ที่วิธีการประเมินนั้นๆ ใช้ค่อนข้างมาก  3)  กลุ่มบุคคลหรือสาขาวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวิธีการประเมินนั้น  4) นักประเมินหรือผู้เป็นบุคคลต้นคิดพัฒนาแนวคิดวิธีการประเมินดังกล่าว 5) ความเสียงหรือข้อจำกัดข้ออ่อนที่อาจ     จะเกิดขึ้นจากการใช้วีการประเมินนั้น และ 6) สิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลที่จะได้รับอย่างชัดเจนจากวิธีการประเมินนั้น

          อย่างไรก็ตามประมาณ  6 ปี ต่อมา  Stufflebeam (1980)  ก็ได้วิเคราะห์จัดกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมินออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่  กลุ่มที่ 1  เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นทางการเมืองหรือการประเมินเทียม (Politically Oriented Studies or Pseudo – Evaluation)  ในกลุ่มนี้มีอยู่  2 กลุ่มย่อยวิธีการประเมิน   กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการตอบคำถามหรือกึ่งการประเมน  (Questions Oriented or Quasi – Evaluation) ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 5 กลุ่มย่อยวิธีการประเมิน  และกลุ่มที่ 3  กลุ่มสุดท้ายเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นคุณค่าของโครงการหรือการประเมินแท้ (Values Oriented or True Evaluation) โดยมีทั้งสิ้น  6  กลุ่มย่อยวิธีการประเมิน  การจำแนกกลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินออกเป็นกลุ่มต่างๆ ข้างต้นนี้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจำแนก 7  ลักษณะได้แก่  1) จุดเน้นหรือประเด็นหลักในการประเมิน (Advance Organizers)  2)  วัตถุประสงค์การประเมิน (Purpose) 3) แหล่งที่มาของคำถามการประเมิน (Source of Questions) 4) คำถามหลักในการประเมิน  (Main Question)  5)  เทคนิควิธีการศึกษา หรือการประเมินที่ใช้บ่อยเป็นประจำ (Typical Method)  6) ผู้บุกเบิกแนวคิดการประเมินนั้น (Pioneers) และ  7) ผู้ที่พัฒนาแนวคิดการประเมินนั้นๆ ให้เผยแพร่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

          จากหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มแนวคิดการประเมินข้างต้นสามารถสรุปสาระการประเมินตามแนวคิดวิธีการประเมินต่างๆ ได้ตามตาราง 2 –4

ตาราง   2      กลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินที่เน้นการเมืองหรือการประเมินเทียม

 

แนวคิดวิธีการประเมิน

การประเมินมุ่งเน้นการเมือง

ความหมาย

การศึกษาประเมินที่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มุมมองทั้งทางบวก และทางลบของสิ่งนั้นๆ (โครงการ)  ไม่ว่าคุณค่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ประเภทการศึกษาประเมิน (กลุ่มย่อยวิธีการประเมิน)

การเมืองควบคุมการศึกษาประเมิน

(Politically Controlled Studies)

ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะแทรกแซงการศึกษาประเมิน (Public Relations Inspired Studies)

จุดเน้น หรือประเด็นหลักในการประเมิน

การกระทำ หรือบังคับควบคุมทั้งที่ปรากฏให้เห็นได้เด่นชัด และไม่ปรากฏให้เห็น

สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับนักโฆษณาชวนเชื่อ

วัตถุประสงค์การประเมิน

เพื่อที่จะให้ได้มา หรือการได้รับตลอดจนการเพิ่มอำนาจอิทธิพล และงบประมาณในการดำเนินงาน

เพื่อสร้างภาพพจน์ทางบวกสู่สาธารณชน

แหล่งที่มาของคำถามการประเมิน

กลุ่มที่สนใจอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ และนักบริหาร

คำถามหลักในการประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศอะไรควรจะดีที่สุดสำหรับการจัดทำรายงานที่จะเป็นการรักษาโครงการนั้นๆ ไว้

ข้อมูลสารสนเทศอะไรที่จะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะมากที่สุด

เทคนิควิธีการที่ใช้เสมอๆ

การศึกษาสถานการณ์จำลอง และการสืบสวน สืบค้นโดยปกปิด

-          การสำรวจอย่างลำเอียง

-          การทดลอง

-          การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

          ในตาราง  2  จะเห็นว่ากลุ่มแนวคิดการประเมินเทียมหรือการประเมินที่มุ่งเน้นมิติทางการเมืองนั้นมี  2  วิธีการได้แก่  การประเมินที่มีลักษณะการเมืองเข้ามาควบคุมทิศทางการดำเนินงนประเมินหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการประเมินที่ตอบสนองทางการเมือง ในขณะที่อีกวิธีการหนึ่งก็ได้แก่ การประเมินที่มีลักษณะสัมพันธ์เชิงสาธารณะ หรือการประเมินที่มุ่งให้ความสำคัญกับการรับรู้ และการได้รับความสนับสนุนจากสาธารณชน

          วิธีการประเมินแบบแรกนั้น มุ่งประเมินเพื่อตอบสนองมิติผลประโยชน์ทางการเมืองของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องทำให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยให้เห็นคามสำคัญหรือเพิ่มอำนาจอิทธิพลตลอดจนการได้รับงบประมาณของหน่วยงาน องค์กรของรัฐนั้น สำหรับวิธีการประเมินแบบที่สองนั้น มุ่งเน้นประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาพพจน์ทางบวกขององค์กรและนำไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อต่อสาธารณชน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากสาธารณชนในการดำเนินงานโครงการนั้นๆ

          ลักษณะการประเมินทั้ง 2 วิธีการนี้เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า มิได้เป็นการดำเนินงานประเมินโครงการ ให้เป็นไปในลักษณะที่มีความโปร่งใส ชัดเจน หากแต่มีเงื่อนไขแฝงเร้นแทรกอยู่ในการดำเนินงานประเมินโครงการ  ดังนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นการประเมินเทียม

ตาราง  3       กลุ่มแนวคิดวิธีการประเมินที่มุ่งเน้นการตอบคำถามหรือ การประเมินเชิงกึ่งการประเมิน

แนวคิดวิธีการประเมิน

การประเมินมุ่งเน้นการตอบคำถามหรือกึ่งการประเมิน

ความหมาย

การศึกษาประเมินคำถามที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งคำตอบที่ได้รับอาจจะเป็นหรือไม่เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นๆ ก็ได้

ประเภทการศึกษาประเมิน

(กลุ่มย่อยวิธีรการประเมิน)

การศึกษาประเมินอิงวัตถุประสงค์

Objective – based Studies

การศึกษาประเมินการยอมรับ

Accountability Studies

การศึกษาประเมินแบบการวิจัยเชิงทดลอง

Experimental Research Studies

โครงการการทดสอบ

Testing Programs)

ระบบการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ

Management Information Systems

 

จุดเน้นหรือประเด็นหลักในการประเมิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความรับผิดชอบแต่ละบุคคลการ และสถาบัน  องค์กร

การกำหนดปัญหา  สมมติฐาน และคำถามการวิจัย

-          ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

-          การจัดพิมพ์แบบทดสอบ และการหาปกติวิสัยกลุ่มเฉพาะเจาะจง

-          วัตถุประสงค์ของโครงการ

-          กิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ของโครงการ

วัตถุประสงค์การประเมิน

เพื่อให้ได้ผลที่ได้รับ (Outcomes) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการจัดเตรียมพร้อมบุคลากรของสถาบันโครงการให้เกิดการยอมรับผลลัพธ์ที่แม่นยำจากการศึกษาประเมิน

เพื่อการศึกษากำหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระที่เฉพาะเจาะจงกับตัวแปรตาม

-         

PHP-Nuke
ติดประกาศ Tuesday 26 Jun 07@ 17:24:25 ICT โดย admin
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 4.6
จำนวนผู้ลงคะแนน: 5


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

เสียใจบทความนี้ไม่มีข้อเสนอแนะ

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที