· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
การประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง   รัตนะ  บัวสนธ์...
ความหมายและลักษณะ
การประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง  ผู้เขียนแปลและบัญญัติศัพท์แทนคำว่า " Participatory  Evaluation " และคำว่า " Stakeholder-Based Evaluation "  ตามลำดับการประเมินแบบมีส่วนร่วม  เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของวิธีการประเมินที่ปรับปรุงประยุกต์มาจากวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาทางด้านการประเมินโครงการ  บุคคลที่ทำหน้าที่ตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ  สมาชิกขององค์กรหรือสถาบันที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโครงการและบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์หรือสนใจการใช้ผลจากโครงการนั้นโดยตรง  การประเมินแบบมีส่วนร่วมต่างจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( PAR : Participatory Action Research ) ตรงที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะค่อนข้างมีลักษณะและรูปแบบที่ชัดเจนเป็นทางการ  ตลอดจนมีความเป็นขั้นตอนที่   ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่า  และท้ายที่สุดการประเมินแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมิน  ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสต่อผู้ตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินทุกขั้นตอน  และการประเมินแบบนี้จะมีความเหมาะสมในการนำไปใช้สำหรับการประเมินโครงการเป็นระยะ ๆ ( Cousins  and Earl, 1992 : 400 )
ในขณะที่การประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง  ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของวิธีการประเมิน ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดประเด็นการศึกษาประเมินและการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน

ความเป็นมา

แนวคิดการประเมินทั้งสองได้รับการนำเสนอขึ้นในช่วงปี ค.. 1970-1985 อันเนื่องมาจากการนำเสนอประเด็นคำถาม  และข้อวิพากษ์โต้แย้งต่อแนวคิดการประเมินแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะใช้เทคนิคเชิงปริมาณและมักจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบใช้แบบวัดทางจิตวิทยาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการใช้โครงการ  ในขณะที่บทบาทของนักประเมินก็เปรียบเสมือนผู้มีอำนาจทางวิชาการที่จะทำหน้าที่ชี้ความเป็นความตายของโครงการ
ตัวอย่างประเด็นคำโต้แย้งที่ชัดเจนต่อการประเมินแบบดั้งเดิม ได้แก่  คำกล่าวของ Daly (1973  Citing Shapiro  1988:192) ที่ว่า  การวิจัยและการประเมินที่ผ่าน ๆ มานั้นเป็นการกำหนดปัญหาการวิจัยและหรือประเมินให้กับวิธีการศึกษาวิจัย  หรือประเมินแทนที่จะเป็นการกำหนดวิธีการศึกษาให้กับปัญหา( การวิจัยและ/หรือประเมิน )” โดยเฉพาะประเด็นโต้แย้งที่ถูกนำเสนอโดยกลุ่มนักวิชาการสิทธิสตรีที่เป็นผู้ทำงานโครงการเกี่ยวข้องกับสตรีทั้งหลาย  นักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นว่า  การประเมินโครงการเกี่ยวกับสตรีที่ผ่านมานั้น  ผู้ประเมินโครงการมักจะวางตนเองเป็นผู้กระทำต่อสตรีมากกว่ากระทำเพื่อสตรี  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นคำถามหรือการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มสตรีทั้งหลายในโครงการทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการใช้ นักประเมินเพศชายทำการตั้งคำถามประเมินผู้ถูกประเมินที่เป็นเพศหญิงตลอดกระทั่งจริยธรรมการประเมิน
กระแสการตั้งประเด็นโต้แย้งต่อวิธีการประเมินแบบดั้งเดิมไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มนักวิชาการด้านสิทธิสตรีเท่านั้น  ในกลุ่มนักวิชาการการศึกษาและกลุ่มนักประเมินเองก็ได้มีการชูประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับข้อจำกัดของการประเมินแบบดั้งเดิม อาทิ  House (1977 ), MacDonald ( 1977 ) , Parlett and Dearden ( 1977 ) , Stake (1981 ) ,  Miles (1981 ) , Nias (1981) , Lincoln (1982) , Hevey ( 1984 ) , Eash ( 1985 ) และ  Simon (1985) เป็นต้น
กระแสโต้แย้งเหล่านี้นำไปสู่การแสวงหาทางเลือกในวิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการซึ่งมีแนวโน้มนำเอาวิธีการเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมในการประเมินโครงการมากขึ้นซึ่งในช่วงนี้เองที่ได้เกิดแนวคิดวิธีการประเมินใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและการใช้ประโชยน์จากข้อค้นพบการประเมินโครงการอย่างกว้างขวาง  อาทิ แนวคิดวิธีการประเมินแบบตอบสนองของโรเบิร์ต อี สเต็ค ( Responsive Evalustion Approach : Stake , 1975 ) การประเมินแบบมีส่วนร่วมซึ่งนำเสนอโดยซาบิโร ( Shapiro , 1984 )  และการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง ( Stakholder – Busel Evaluation, 1970 )

 ความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

แม้ว่าการประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้องจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมินที่ได้รับการนำเสนอในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันและด้วยสาเหตุที่คล้ายกันและดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีพื้นฐานความคิดเบื้องหลังเช่นเดียวกัน คือ อาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน  แต่กระนั้นก็ตามยังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างระหว่างแนวคิดวิธีการประเมินทั้งสองแบบซึ่งสรุปเปรียบเทียบให้เห็นได้ดังตาราง

 ตาราง  เปรียบเทียบแนวคิดวิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินแบบมีส่วนร่วม

การประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

1. ใช้เฉพาะกลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก และกลุ่มคนดังกล่าวจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลจากการประเมินโครงการโดยตรง

1. ใช้บุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อม  ตลอดจนบุคคลอื่นที่สนใจโครงการเพื่อให้การสนับสนุนในการประเมินโครงการ

2. ดำเนินการศึกษาการประเมินโครงการร่วมกันระหว่างผู้มีหน้าที่ตัดสินใจส่วนเกี่ยวกับโครงการ  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและนักประเมินในลักษณะเฉกเช่น การเข้าคู่ระหว่าง น๊อตตัวเมียและน๊อตตัวผู้ นั่นคือ นับตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดประเด็นปัญหาการศึกษา  การออกแบบและการเลือกใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ตีความ  การเสนอแนะและการเขียนรายงานการประเมิน

2. ให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหลายช่วยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดขอบข่ายหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาประเมิน  และให้ผู้ที่จะได้รับผลโดยตรงจากการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการพิจารณาเสนอแนะ การเขียนรายงานการประเมินสู่สาธารณะ

3. ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานการประเมินโครงการ ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบให้การสนับสนุนทางเทคนิควิธีการประเมิน การฝึก  อบรม และการควบคุมคุณภาพการประเมิน แต่การดำเนินงานประเมินนั้นผู้ประเมินมีบทบาทแต่เพียงร่วมรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งเท่านั้น

3. ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้ศึกษาหลัก               ( Principal Investigator ) ซึ่งเข้ามาดำเนินงานในองค์กรหรือสถาบันเพื่อศึกษาประเมินโครงการขององค์กรหรือสถาบันนั้น

4. ต้องการเรียนรู้และเพิ่มประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินภายใต้บริบทการเรียนรู้ขององค์กร เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการขององค์กรนั้น

4. ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ได้ใช้ผลจากการประเมินโครงการอย่างแท้จริง  และเพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองเกี่ยวกับการศึกษาประเมิน

 วิธีการและขั้นตอนการประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินแบบมีส่วนร่วมมีวิธีการและขั้นตอนดำเนินงานคล้ายกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม นั่นคือ 1). ประสานงาน ติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ นัดหมายกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง หรือที่จะมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานประเมินโครงการ (ส่วนใหญ่มักได้แก่  ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ  ผู้ปฏิบัติงานและนักประเมิน )   2). ร่วมกันวิเคราะห์กำหนดประเด็นที่ต้องการจะทำการศึกษาประเมิน  3). ร่วมวิเคราะห์กำหนดเครื่องมือ  เทคนิควิธีการ และแหล่งข้อมูลที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  4). เก็บข้อมูล  5). ร่วมวิเคราะห์สะท้อนกลับผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการ  6). ร่วมกำหนดกรอบและโครงร่างในการเขียนรายงานการประเมิน   7). เขียนรายงานการประเมิน  8). ร่วมกันอ่าน วิพากษ์รายงานและเสนอแนะเพื่อการปรับแก้การเขียนรายงานก่อนตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
สำหรับการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้องจะมีขั้นตอนดำเนินงานประเมินโดยสรุปดังนี้  1). คัดเลือกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  2). เชิญให้เข้ามาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินโครงการ  3). ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดตัวบ่งชี้บางตัวออกจากการประเมินโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่คิดว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายในภาพรวมขององค์กรหรือสถาบันที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  4). ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่หลากหลายจากการประเมิน  เพื่อเขียนรายงานและนำเสนอ เผยแพร่ให้ตรงกับความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  5). ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใช้ข้อมูลการประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์กรสถาบันนั้น ๆ

 ข้อควรตระหนักเกี่ยวกับการประเมินแบบมีส่วนร่วมและการประเมินแบบอาศัยฐานผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการประเมินทั้งสองแบบนี้  นักประเมินจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอย่างหลากหลาย ทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมประเมินที่ต้องทำงานร่วมกันกับบุคคลหลาย ๆ  ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการโดยตรง โดยอ้อม และในฐานะที่เป็นบุคคลหลักในการประเมินซึ่งทั้งสองบทบาทนี้ในบทบาทแรก นักประเมินจำเป็นต้องมีสัมพันธภาพที่ดี  มีส่วนร่วมรับรู้วัฒนธรรมการปฏิบัติตนขององค์กร  ในขณะที่บทบาทหลังนักประเมินจำเป็นต้องขจัดอคติและความลำเอียงออกจากความคิดของตน  ทั้งสองบทบาทนี้ขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างมาก  หากนักประเมินไม่หมั่นตรวจสอบพิจารณาตนเองอย่างถ่องแท้  กล่าวโดยสรุปคือ  นักประเมินจำเป็นต้องหาจุดสมดุลย์ระหว่างการเป็นคนในและคนนอกของโครงการที่จะทำการประเมิน  ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

 เอกสารอ้างอิง

Cousins, B.J. Earl, M.L.  " The Case for Participatory Evaluation "  in Educational Evaluation and Policy Analysis. 1996 Vol.14 No.4 pp.397-418.

Henry, T.G., Dickey, K.C. and Areson, J.C. " Stakeholder Participation  in Educational Performance Monitoring Systems "  in Educational Evaluation and Policy Analysis. 1991 Vol.13 No.2 pp.177-188

Shapiro, P.J. " Participatory Evaluation : Toward a Transformation of Assessment for Women's Studies Programs and Projects " in Educational Evaluation and Policy Analysis. 1988 Vol.10 No.3 pp.191-199.

PHP-Nuke
ติดประกาศ Thursday 07 Jun 07@ 12:27:41 ICT โดย admin
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 4.66
จำนวนผู้ลงคะแนน: 15


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Arianna (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 15:02:44 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
This post was very well written, and it also contains many useful facts. I enjoyed your professional manner of writing this post. You have made it easy for me to understand.off the shoulder wedding dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:41:21 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
You raise a lot of questions in my head; you wrote a good post, but it is also mind provoking, and I will have to ponder it a bit more; I will return soon.casual dresses 2012 (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:12:04 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Hey there this is a fantastic write-up. I'm going to email this to my friends. I stumbled on this while exploring on yahoo I'll be sure to come back. thanks for sharing.watters and watters bridesmaid dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:20:02 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
While I still like this article, I think there was an grammatical error close to the beginning of the second paragraph.Garner (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Saturday 26 Jan 13@ 22:43:21 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
opera del versatile scrittore e aviatore francese. Questโ€™anno, Fake Watches [www.kreplicawatches.net] Patek Philippe Classic [www.kreplicawatches.net] infatti, Jewelry cheap [www.kreplicawatches.net] Iโ€™Orologio da Aviatore UTC Edition Antoine de Saint Exupery rende omaggio a Terre des hommes (terre degli uomini) una raccolta di racconti pubblicate e premiata negli anni trenta che esalta valori intramontabbili come Iโ€™amicizia Watches Iwc [www.kreplicawatches.net], Patek Philippe cheap [www.kreplicawatches.net] la solidarieta e Iโ€™umanita swiss rolex replicas [www.kreplicawatches.net] . I libri di Antoine de Saint Exupery sono diffusi in tutto il mondo e Terre des hommes e gia stato tradotto in oltre 50 lingue ll mio sguardo controllava e ricontrollava tutti gli strumenti. Ma i miei sudditi erano obbedienti Watches Box Vacheron Constantin Box [www.kreplicawatches.net] , ogni lancetta era la dove doveva essereโ€ฆecco un brano tratto da quello che e forse Iโ€™inno piu grandioso di Saint Exupery allโ€™aviazione dellโ€™era pionieristica. Le vicende narrate si svolgono in vari continenti e fusi orari Bell Ross cheap [www.kreplicawatches.net] , dalle sterminate distese della Patagonia ai deserti di ghiaccio delle Ande fino alle aride immensita del Sahara. IWC IMITAZIONE OROLOGI Oltre 60 anni primaWallace (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Saturday 26 Jan 13@ 22:44:50 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
to our site and is irresistible as the prices are reasonable withoutpromising with the quality.Apart from the best replica watches, we also sale other replica accessories such as replica purses and replica wallets Fake Rolex [www.kreplicawatches.net] , replica handbag, Key chains, Pens, Tag Heuer Monaco [www.kreplicawatches.net] Swiss replica watches and replica ties of all famous brands. This has been initiated on the immense response and request of our customers who wanted to add something more to their personality Fake Breitling Watches [www.kreplicawatches.net] . Please do not hesitate to shop and visit our online store at replica watchestore.netWe accept all kinds of Visa and Master cards to provide the easier andfortable shopping experience for our customers. The transactions are guarded with the highest security encryption in the industry to enable our customers have a worry-free shopping.Let,s skip the soRene (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 18:03:13 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
solution.After a few ideas I believe that I have found an answer to both ends of the dresss life...I have sourced an excellent range of gowns, that are reasonably priced (a good start), off white wedding dresses [www.agodresses.com] but I have also created a market to recycle the gowns, enabling me to offer a buy back price on every gown.This is one for the parents, white short dress [www.agodresses.com] and one for the gowns that get stuck in the back of the wardrobe.After all the furore of the wedding has gone, parents will be able to sell the wedding dress back to me bridal gowns 2013 [www.agodresses.com] , and spend the cash treating themselves to maybe a sanity weekend away, or maybe just a big party who knows cheap white dresses [www.agodresses.com] . What I do know is that I plan to revolutionise the wedding industry. Too long have parents been the victims of over pricing. I am setting the wedding dresses free!๏ปฟSeveral stylish maternity bridal gowns might be discovered that offer you theMiquel (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 18:04:36 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
solution.After a few ideas I believe that I have found an answer to both ends of the dresss life. white cotton dress [www.agodresses.com] ..I have sourced an excellent range of gowns, that are reasonably priced (a good start), but I have also created a market to recycle the gowns, plus size white dress [www.agodresses.com] enabling me to offer a buy back price on every gown.This is one for the parents, and one for the gowns that get stuck in the back of the wardrobe.After all the furore of the wedding has gone, white summer dresses [www.agodresses.com] parents will be able to sell the wedding dress back to me, bridal gowns 2013 [www.agodresses.com] and spend the cash treating themselves to maybe a sanity weekend away, or maybe just a big party who knows. What I do know is that I plan to revolutionise the wedding industry. Too long have parents been the victims of over pricing. I am setting the wedding dresses free!๏ปฟSeveral stylish maternity bridal gowns might be discovered that offer you the


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที