· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)

การประเมินเสริมพลัง   รัตนะ  บัวสนธ์....
ความหมายและลักษณะ
            การประเมินเสริมพลัง  มาจากคำว่า 
Empowerment Evaluation  การประเมินเสริมพลังใช้          มโนทัศน์หรือแนวคิดจากการประเมิน  เทคนิคการประเมิน  และข้อค้นพบของการประเมินเพื่อผลักดัน ให้เกิดการปรับปรุงและกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง
            การประเมินเสริมพลังสามารถใช้ได้ทั้งเทคนิควิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ  นอกจากนั้นยังสามารถจะนำไปเสริมพลังตนเองได้ทั้งในระดับตัวบุคคล  องค์กร  ชุมชน  สังคม  ซึ่งปกติแล้วจะเน้นการนำโครงการไปใช้ ความเป็นมาและขอบข่ายสาระ
            การประเมินเสริมพลังเป็นอีกวิธีการหรือแนวคิดหนึ่งของการประเมินที่ได้รับการคิดค้นนำเสนอโดย David Fetterman  แห่ง  Stanford University ในปี ค.. 1993  พื้นฐานของแนวคิดนี้มาจากแรงจูงใจของ Fetterman  ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือบทเรียนระหว่างนักวิชาการ  นักประเมินกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ได้รับโครงการต่างๆ  เพื่อให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้  นอกจากนั้นพื้นฐานแนวคิดของการประเมินนี้ยังอาศัยความรู้ทางด้านจิตวิทยาชุมชน (Community Psychology)  ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา  (Action anthropology)  ประกอบด้วยเช่นกัน
            จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการประเมินเสริมพลัง  คือ  การช่วยบุคคลหรือองค์กรให้สามารถช่วย          ตนเองได้  สามารถปรับปรุงการนำโครงการไปใช้โดยอาศัยการประเมินตนเองและการสะท้อนกลับ          ผลการประเมินตนเอง  ผู้เข้าร่วมในโครงการแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ควบคุมดำเนินการการประเมินด้วยตนเอง   ในขณะที่นักประเมินภายนอก (Outsider evaluation)  จะแสดงบทบาทในฐานะผู้ฝึกสอน (Coach) หรือ          ผู้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน  บทบาทของนักประเมินไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือคนอื่นๆ  การประเมินเสริมพลัง        ต้องอาศัยหลักการแบบประชาธิปไตย  ความร่วมมือกันแต่ละฝ่ายนักประเมินจะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอเชื้อเชิญเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้การประเมินเสริมพลังจึงต่างจากการประเมินทั่วๆ ไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้าย ไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของโครงการ  การตัดสินคุณค่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินเสริมพลังเท่านั้น           ทั้งนี้คุณค่าของโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นตามแนวคิดของความเป็นพลวัตร (Dynamic)  และวิธีการประเมินตอบแสนอง (Responsive Evaluation Approach) 
            ในการประเมินเสริมพลังนักประเมินอาจจะใช้รูปแบบหรือวิธีการต่างๆ ประกอบด้วย การฝึก      อบรม (Training)  การสนับสนุนส่งเสริม  (Facilitation)  การโน้มน้าวชักชวน  (Advocacy)  การชี้ช่อง ทางสว่าง  (Illumination)  และการให้เสรีภาพ (Liberation) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีสาระโดยสรุป    ดังนี้

1.       การฝึกอบรม  :  Training
บทบาทของนักประเมินที่ดีจะช่วยสอนหรือฝึกให้บุคคลหรือองค์กรสามารถที่จะทำ       การควบคุมดำเนินการ  (Conduct) การประเมินตนเองได้ เป็นการฝึกให้ทำการประเมินภายในองค์กร (Internal Evaluation)  และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

2.       การสนับสนุนส่งเสริม  :  Facilitation
ในบทบาทนี้นักประเมินจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหรือโค้ชที่ช่วยให้บุคคลหรือองค์กรควบคุมดำเนินการประเมิน  ช่วยสมาชิกผู้ร่วมงานในองค์กร  (Staff Members)  ให้ฉุกคิดตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง  นักประเมินอาจจำเป็นในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือทีมผู้สนับสนุน  ทำงานร่วมกับกลุ่มสนใจ  บางครั้งนักประเมินอาจจะต้องช่วยในการออกแแบบการประเมินให้กับบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

3.       การโน้มน้าวชักชวน  :  Advocacy
บางครั้งในการประเมินเสริมพลัง  นักประเมินอาจจะต้องตำการควบคุมดำเนินการประเมินสำหรับกลุ่มต่างๆ  ภายหลังจากเป้าหมายและการออกแบบการประเมินได้ทำการกำหนดไว้       เรียบร้อยแล้ว  นักประเมินอาจจะโน้มน้าวชักชวนให้บุคคลผู้ร่วมในโครงการทำการสร้าง หรือปรับเปลี่ยนทิศทางการประเมิน  เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4.       การชี้ช่องทางสว่าง  :  Illumination
บางครั้งนักประเมินอาจจำเป็นต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ขจัดความไม่ชัดเจนในเป้าหมาย หรือทิศทางการประเมินตนเองของบุคคลหรือองค์กร ในบทบาทนี้นักประเมินเปรียบเสมือนผู้ชี้ทางสว่างเกี่ยวกับการประเมินให้กับองค์กรหรือบุคคล

5.       การให้เสรีภาพ  :  Liberation
การประเมินเสริมพลังจำเป็นต้องก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือความรู้สึกมีเสรีภาพของบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการจะประเมินตนเอง

             โดยสรุปการประเมินเสริมพลังนั้น  การกำหนดคุณค่าและเป้าหมายของการประเมินจะถูกกำหนด  หรือพัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคลที่เข้าร่วมโครงการนั้นๆ  ภายใต้การช่วยเหลือหรือฝึกอบรมจาก         นักประเมิน การประเมินเสริมพลังเป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรซึ่งเป็นผลมาจากการให้ผลสะท้อนกลับการประเมินแก่ตนเอง  ผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ความก้าวหน้าและความ       ต่อเนื่องของผลการดำเนินงานของตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและจะทำการปรับปรุงแผนและวิธีการต่างๆ 
            ในการประเมินตนเอง  ทั้งนี้โดยอาศัยหลักความร่วมมือ  การชี้ช่องทางสว่างและการมีเสรีภาพความเท่าเทียมกัน  นอกจากนั้นยังต้องอาศัยความซื่อสัตย์ในการประเมินตนเองอีกด้วย

ขั้นตอนการประเมินเสริมพลัง
            ขั้นตอนสำหรับการประเมินเสริมพลังที่จะช่วยให้บุคคลอื่นๆ  เกิดการเรียนรู้ในการประเมิน       โครงการของตนเองประกอบด้วย
            ขั้นที่  1   ระบุขอบเขตหรือวิเคราะห์จุดยืนของโครงการว่าอยู่    ที่ใดซึ่งรวมทั้งจุดอ่อนและ        จุดแข็งของโครงการ
            ขั้นที่  2   กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเจาะจงว่าโครงการต้องการจะเดินไปสู่ที่ใดในอนาคต  รวมทั้งจุดเน้นที่ปรากฏให้เห็นได้เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ
            ขั้นที่  3   พัฒนากลวิธี  และการช่วยเหลือให้ผู้ร่วมโครงการสามารถกำหนดกลวิธีเป็นของตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
            ขั้นที่  4   ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการในการกำหนดชนิด  และประเภทของข้อมูลที่ต้องการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถือที่จะนำไปสู่เป้าหมายของโครงการนั้นๆ 

สรุป

            พื้นฐานที่สำคัญของแนวคิดการประเมินเสริมพลัง  คือ  กระบวนการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย  ระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการในการการกำหนดเป้าหมายระบุขอ้จำกัดจุดแข็งของโครงการของตนเอง  การประเมินเสริมพลังเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่ทเสมอโดยอาศัยผลจากการสะท้อนกลับการประเมินที่บุคคลในโครงการเป็นผู้ประเมินตนเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
            บทบาทของนักประเมินจะมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการร้องขอของบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการในขณะนั้นซึ่งอาจเป็นบทบาทของการฝึกอบรม  การส่งเสริมสนับสนุน การโน้มน้าว  การชี้ช่องทางสว่าง  และการให้เสรีภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
            การประเมินเสริมพลังจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการกระทำของบุคคลเพียงคนเดียวหรือโดย นักประเมินแต่เพียงฝ่ายเดียว  การประเมินเสริมพลังจะสำเร็จได้เมื่อบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการหรือ  ในองค์กรได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสามารถของตนเองที่จะควบคุมดำเนินการประเมินตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ประเด็นวิพากษ์แนวคิดการประเมินเสริมพลัง
            ภายหลังจากการนำเสนอแนวคิดการประเมินเสริมพลังซึ่ง  Fetterman  ได้นำเสนอครั้งแรกในฐานะที่เป็นประธานการจัดประชุม  (Presidential Address)  ประจำปี  1993  ของสมาคมการประเมินแห่งอเมริกัน  (American Evaluation Association : AEA)  ก็ได้มีการเสนอประเด็นวิพากษ์แนวคิดดังกล่าวนี้โดยนักประเมินที่มีชื่อเสียงอาทิ  Danail. L. Stufflebeam, Michael Quinn Patton and Michael Scriven         ซึ่งมีสาระการวิพากษ์โดยสรุปดังนี้
            Stufflebeam  เสนอประเด็นวิพากษ์การประเมินเสริมพลังโดยใช้มาตรฐานการประเมินโครงการ (The Program Evaluation Standards)  เป็นกรอบการพิจารณาวิพากษ์ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญๆ ได้แก่

            ประเด็นที่  1  นิยามคำว่าการประเมิน
                        ตามที่  Fetterman  ให้นิยามการประเมินเสริมพลังว่าใช้มโนทัศน์เดียวกันกับการประเมินเพื่อผลักดันให้เกิดการประเมินตนเองนั้น  Stufflebeam  เห็นว่าบทบาทของนักประเมินที่ว่า ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้  ตามที่  Fetterman  ต้องการ  ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับนิยามของการประเมินที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของการประเมินโครงการที่ว่า  การประเมินคือการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับคุณค่า และคุณธรรมของโครงการ
            ประเด็นที่  2  บทบาทของนักประเมิน
                        Stufflebeam  เตือนและชี้ให้เห็นว่าการที่  Fetterman  เสนอว่านักประเมินควรมีบทบาทสำคัญๆ 5 บทบาท  ได้แก่  การเป็นผู้ฝึกอบรม  ผู้สนับสนุน  ผู้โน้มน้าว  ผู้ชี้ช่องทาง  และผู้ให้เสรีภาพนั้นอาจเป็นการบิดเบือน และก่อให้เกิดความลำเอียงในการเป็นผู้ประเมินที่มีคุณธรรม  และให้คุณค่าของโครงการ
            ประเด็นที่  3  แนวโน้มการใช้กิจกรรมและผลการประเมินไปในทางที่ผิด
                        ในประเด็นนี้  Stufflebam  เห็นว่าการที่  Fetterman  เสนอว่านักประเมินควรเข้าไปให้      คำแนะนำช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการต่างๆ ในการกำหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  ตลอดจนเกณฑ์การประเมินและการเลือกจัดทำรายงานการประเมินนั้นเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดของกิจกรรมการประเมินและการใช้ผลการประเมิน
            ประเด็นที่  4   รูปแบบการประเมินที่สัมพันธ์กัน
                        Stufflebeam  เห็นว่า  Fetterman  เสนอแนวคิดการประเมินเสริมพลังโดยอาศัยหยิบยืมหรือปะปนระหว่างแนวคิดการประเมิน  Discrepancy evaluation, Responsive evaluation, Naturalistic evaluation และ Goal – base evaluation  ซึ่งแนวคิดการประเมินทั้งหลายนี้ใช้เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันตามพื้นฐานความเชื่อและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างกัน  ดังนั้น การที่ Fetterman  นำเสนอแนวคิดการปนะเมินเสริมพลังโดยหยิบยืมแนวคิดข้างต้นมาจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้ถ่องแท้  ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นที่สำคัญที่ Fetterman  ต้องตอบให้ชัดเจนก็คือ ความขัดแย้งของคุณค่าของโครงการซึ่งนำไปใช้ในสังคมที่มีลักษณะพหุลักษณ์ (Pluralistic Society) รวมทั้งความยุติธรรมของนักประเมินเมื่อไปทำหน้าที่เป็นผู้โน้มน้าว
                         ในขณะที่  Patton  ก็เห็นว่าการนำเสนอแนวคิดการประเมินเสริมพลังนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงและเกี่ยวพันกับ Participatory evaluation, Collaborative evaluation. Stakeholder Involving evaluation และ Utilization – Focused approach  อยู่มากซึ่ง  Patton  เห็นว่า  Fetterman  ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแยกการประเมินเสริมพลังออกจากแนวคิดการประเมินเหล่านี้
            ส่วน Scriven  วิพากษ์วิจารณ์ว่าปัญหาของการประเมินเสริมพลังอยู่ที่นิยามจะเห็นว่านิยามของการประเมินเสริมพลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงที่แน่นอน คำว่าการประเมินเสริมพลังนั้นใครกันแน่ที่จะต้องเสริมพลังโครงการ  หรือตัวนักประเมินเองที่จะต้องเสริมพลัง  ปัญหาความลำเอียงในบทบาทของนักประเมินเมื่อใช้การประเมินเสริมพลังเพราะว่านักประเมินจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ จึงอาจทำให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ถูกประเมินทำให้เกิดความลำเอียงได้  ในการ    ประเมินเสริมพลังนักประเมินเป็น Stakeholder ด้วยจึงทำให้ลดบทบาทของนักประเมินภายนอกลงไป  และประการ  สุดท้ายการประเมินเสริมพลังที่ Fetterman  เสนอนั้นเน้นการสอนการประเมินไม่ได้ทำ        การประเมิน

 เอกสารอ้างอิง

 Fttrman, D.M “Empowerment Evaluation : Presidential Address” in Evaluation Practice. Vol 15 No 1, 1994 pp. 1-15

Fetterman, D.M “Empowerment Evaluation and Accreditation in Higher Education” in Evaluation for the 21 st. century : A Handbook. Editors by Chelimsky. E and Shadish. W.R. sage Publication, lnc. 1997 pp. 981 –395.

Patton, M.Q. “Tower Distinguishing Empowerment Evaluation and Placing It In A Large Context” in Evaluation Practice. Vol 18 No 2, 1997 pp. 147 –163.

Stufflebeam, D.L. Empowerment Evaluation, Objectives Evaluation, and Evaluation Standards : Where the Future of Evaluation Should Not go and Where It Need to go” in Evaluation practice. Vol 15 No 3, 1994  pp. 321 –338.

Scriven, M. “Empowerment Evaluation Examined” in Evaluation Practice. Vol 18 No 2.  1997 pp. 165 –175.

PHP-Nuke
ติดประกาศ Thursday 07 Jun 07@ 12:15:25 ICT โดย admin
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 4.92
จำนวนผู้ลงคะแนน: 14


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

PHP-Nuke

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Eric (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 15:03:17 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
Hello there, I discovered your web site via Google while searching for a related topic, your web site came up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.cheap wedding gowns (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:40:36 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
I have been looking for this, was not on the same page in yahoo as it was last week when I first saw it. Anyway, thank God for search history!bridesmaids dresses uk (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:10:59 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
For whatever reason the pics arent loading in your posts for me, all the other pictures on the webpage operates properly however imagery in a blog post only comes up having a little red crosslong casual dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:18:57 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
I hope i will buildup my sprint time to fifity minutes in four weeks.Manual (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 07:37:00 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
discomfort.Numerous individuals have an excellent renown of appreciation possible Omega watches [www.writewatches.com] . They stated, โ€œI purchase the tables, get on the secondhand marketplace Panerai Montblanc watches [www.writewatches.com], cheap fake rolex [www.writewatches.com] a couple of minutes to double Iwc watches [www.writewatches.com] ."But his most began to purchase a watch, is merely simply because they require a great table to wear to appreciate. He purchased a great deal of tables, he became that brand of VIP, when he has a opportunity to purchase the table represent a useful commodity fake watches [www.writewatches.com] .Provide and demand the iron law ruled the marketplace. But thankfully watches than other collection has a unique skill great benefit is the fact that you are able to usually wear replica watches, it could accompany you to each and every corner with the globe. Our guidance is Rolex watches [www.writewatches.com] : do not attempt to purchase table with investment mentality, cheap fake watches [www.writewatches.com] replica watches [www.writewatches.com] and to wear their enjoyable to purchase. From this perspective, any cost swings you"reBenny (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 07:52:31 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
restricted edition quantity. The Blackbird timepiece features a waterresistance for as much as 300 meters.When it"s concerning the strap, wholesale watches [www.writewatches.com] digital watches [www.writewatches.com] the Blackbird Chronograph Restricted Edition Blacksteel by Breitling provides two choices. The timepiece may be mounted on a Diver Pro II or Ocean Racer rubber strap completed having a carbon treated tangtype buckle fake watches [www.writewatches.com] , however it may also be completed having a Driver Pro II rubber strap closed using the Blacksteel pushbutton folding clasp. Either way, the avantgarde Breitling piece is fashionable and irresistible wholesale watches [www.writewatches.com]. Tags: kids watch๏ปฟEven though newly introduced within the globe of watch manufacturing, Bvlagari watches [www.writewatches.com] replica watches [www.writewatches.com] Seiko has taken a daring step towards making some thing that was in require for fairly some time now, a watch devoted to expert sailors. Having a significant concentrate on functionalityKerry (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 08:06:25 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
rather like the Porsche Style P 6780 introduced at Basel final year. Turns out that Eterna make Porsche Style watches celebrity prom dresses [www.deepdress.com] Bridal dresses [www.deepdress.com] , summer dresses 2013 [www.deepdress.com] and that the (watered down somewhat) style could be a much better fit using the Porsche Style brand.๏ปฟ The actual show scenario debuted via Hublot in front related with it s stay all through Baselworld 20 had been by far most likely probably the most incredible appeal within the Affordable! This nabled each and every consumer to figure out what kind of view may seem around the arm, together with a selection of versions also as dimensions obtainable. THE groundbreaking concept inside exhibit displays party dresses for women [www.deepdress.com] , the actual WatchTester is accessible to be able to everybody also as allows numerous view versions, dimensions also as colors to turn out to be utilized. Showed with regard towards the extremely initial time in front fromRogers (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 08:18:04 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
decorative. There are lots of kinds of events be held no ... wedding dresses for the occasion some thing that ought to be conscious of material wedding gowns on-line Many people don"t think most on-line shops, so you are able to discover info on the web prior to. You will find a lot of shops ... Females are important to bring formal clothes, cheap replica watches [www.writewatches.com] like nightgowns contemporary wedding dresses businesses present with numerous social activities, you are able to discover some important code for the attendants dresses replica rolex watches for men [www.writewatches.com] . For instanceplus sizes lingerie, rolex replica watches [www.writewatches.com] designer watches [www.writewatches.com] a collection of some .. fake rolex [www.writewatches.com]. Chicoutimi wedding dresses at inexpensive costs inexpensive bridal dress don"t have to be confused when selecting a dress worthy evening Rolex watches [www.writewatches.com] , in spite of an impressive number of selections. Following determining, rolex watches replica [www.writewatches.com] functionality and . Chopard watches [www.writewatches.com] ..๏ปฟThousands of ladies wear company suits to workplace each day. TheEnrique (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 13:08:37 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
the variety of internet retailers and also bridesmaid bracelets makers, it really is increasingly simple to seek out this excellent several pieces to get your look alongside one another. evening dresses [www.rundresses.com] While browsing premium engagement necklaces on the web confirmation dresses [www.rundresses.com] , try to find designers which make and give craft every bit alone.Stay clear of mass made portions that you"re going to observe upon each alternate woman this holiday season as well as decide on a exclusive element which is made only for people, for a technical specs cheap wedding dresses [www.rundresses.com] .A wonderful tip to find the fantastic couture wedding diamond jewelry developer is to choose a firm as well as one that functions a Swarovski label of black pearls plus deposits and various other superbly faceted drops they offer.Swarovski manufacturer is the top rated brand name around crystals with tahitian since they provide the largest alternatives of colors and model has got the true glint, bridesmaid dresses [www.rundresses.com] excel as well as shades.You"ll not comeMcfarland (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 19:59:57 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Gifts Needlessly to say, black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] custom produced private items are certainly one of numerous helpful methods for acquiring and sustaining customers care Cheap Bridesmaid Dresses [www.dimdresses.com] . Fanatics prefer to use Tshirts, navy bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] badges as well as other addons highlighting his or her camici lavoro favs jewelry. special occasion dress [www.dimdresses.com] black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] So it is a actual technique for enhancing the thankfulness in addition to which generally a great deal of individuals that roams concerning displaying ones Tshirt and additionally marker is really attempting to advertise your class. The preferred and additionally resourceful techniques talked about earlier mentioned take even higher benefits. Comparable to black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] , red bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] begin your speech away supplying versions fanatic totally if they are pleased to buy. Furthermore bridesmaid dresses 2013 [www.dimdresses.com] , you can offer any admirers within the opportunity rapidly get a hold of one,s personal tune abbigliamento casual uomo as opposed


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.26 วินาที