· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ : พหุกรณีศึกษา
รัตนะ บัวสนธ์
บทคัดย่อ
                วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบแผนวิจัยแบบบูรณาการ  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนำแล้วใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามหลัง   ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจำนวนทั้งสิ้น 226 คน

               วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบแผนวิจัยแบบบูรณาการ  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนำแล้วใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามหลัง   ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจำนวนทั้งสิ้น 226 คน เก็บเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ทั้งผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลางทั้งภาพรวมและองค์ประกอบ 5 ด้าน  ยกเว้นด้านประสิทธิผลที่อยู่ในระดับมาก แต่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในด้านความโปร่งใส ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมยังมีอยู่น้อย สำหรับในองค์ประกอบด้านการมีอิสระ ความมีประสิทธิผลและความคล่องตัวอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็พบว่ามีความแตกต่างกันบางองค์ประกอบและบางประเด็นย่อย จากผลการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขส่วนที่ขาดธรรมาภิบาลให้เกิดธรรมาภิบาลในที่สุด
Abstract
                    The purpose of this research was to study and compare good governance between the two public universities in Thailand which Located in Northern and Northeast region. Mixed-Method, Integrated Design (Quantitative Before and  Qualitative After : QuanàQual) were used in this study. The participants were 226 stakeholders from those universities. Questionnaire and semi-structure interview were used to collect data. The research results from quantitative study found that the two public universities were at the medium level in good governance on overall and 5 components, except the effectiveness which were high level. However Qualitative study found the opposite results which the two universities at were low level or lack of good governance in 3 components such as transparency, equity and participation. However, there were good or satisfy level in the components of  independent, effectiveness and flexibility. Besides these when compared the results between the two public universities found that there were differences in some components and some issues in good governance. From these research , The Two Public universities and related organizations should be protect and correct their administrations to support on the components which at low or lack of good governance.
Key word : Good Governance, Public University, Equity, Transparency  Participation, Independence,
                    Effectiveness,  Flexibility
PHP-Nuke
ติดประกาศ Friday 20 Jun 08@ 11:28:27 ICT โดย nuanphan
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย nuanphan


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

lewis (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 14:54:57 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
Dude, please tell me that youre going to create additional. I notice you havent written an additional weblog for a while (Im just catching up myself). Your weblog is just also important to be missed. Youve received so significantly to say, this kind of knowledge about this subject it would be a shame to see this blog disappear. The internet needs you, man!harris (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 08 Dec 11@ 13:06:06 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
My god guy, I believed you were gonna give a apparent viewpoint to the problem, it's a little bit confusign the way u lft it...white dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:36:31 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
excellent read. Added to bookmarksbridesmaids jewelry (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:06:09 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Greetings, extraordinary job, if I wasn't so busy with my university work I read your total blog. Thank you very much!silver wedding dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:14:04 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Excellent picture! Looking forward for moreHunter (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 12:21:43 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
imitation, Francillon believed we would trademark the dials on his watches getting a winged clepsydra additionally to word Longines . A clepsydra is certainly an ancient device which measured time by marking the controlled flow water although a smallish opening. Looking meticulously within the center from the Longines trademark a smallish box to show this gadget is noted fake watches [www.writewatches.com] . The organization ultimately departed out of this process instantly as you"ll discover a number of Longines watches that don"t hold the logo style. In 1889, Longines supplied 5 chronometers for that Italian explorer Luigi Amedeo, who did his much better to attain its northern border Pole. His failure is hardly noted ever provided books Rolex watches [www.writewatches.com] , although the mark Longines illuswtrious background because the watch option by explores and outdoorsmen fake rolex watches for sale [www.writewatches.com] . In 19 Breiting watches [www.writewatches.com] ,Antonia (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 23:10:15 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Cheap Bridesmaid Dresses [www.dimdresses.com] sensations and needs likewise however the final choice breaks with you, with regards to their outfits, took action today pick these individuals when your basic for the unique purpose. cheap plus size wedding dresses [www.dimdresses.com] red bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] They are the folks who suffer from been there for you personally, and definitely will continue being there for some time in to the future.And so be sure every person"s satisfied bridesmaid dresses 2013 [www.dimdresses.com] , and you will all be sporting huge smiles to the wedding day hawaiian print dresses [www.dimdresses.com] . 1, replica watches, replica rolex watches, replica tag heuer watches, replica cartier watches bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] , For as long as there are bridal party, bridesmaid dresses 2013 [www.dimdresses.com] there has been bridesmaid gifts.The particular provides are intended for a unique path for your son"s bride to thank your ex pals for being part of your ex marriage.Probably the most standard type of best lady surprise is diamond jewelry.They are the classic bridesmaid necklaces gift ideas which almost any female would like to acquire.If you can find wedding and


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที