· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 

วัตถุประสงค์ของ Website
    
1. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อ เผยแพร่ทางวิชาการระหว่าง ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์  กับผู้ที่สนใจ
    2. เพื่อเผยแพร่เอกสาร  วารสาร และผลงานทางวิชาการ
 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
(Research and Development in Curriculum and Instruction)


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com


                            มา           มุ่งมั่นมากมี สรรพวิชา
                           เรียม        ยอดหญิงกัลยา โอบเอื้อ อารี
                           นิล           ค่าควรอัญมณี สูงล้้า ลือนาม
                      พันธุ์         พรั่งพร้อมพรงาม ครอบคุ้ม ครองเทอญฯ
      (แด่ มิ่งมิตรสมร : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ)


บทคัดย่อ


                 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ กล่าวถึง บทบาทของวิจัยส้าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนว่าสามารถด้าเนินการได้ในแง่มุมใดบ้าง ด้าเนินการได้อย่างไร เมื่อด้าเนินการแล้วท้าให้ได้อะไร และน้าไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมใด โดยใช้มุมมองวิเคราะห์แบบอัตวิสัยของตนเอง จ้าแนกตามสาระของหลักสูตรและ การเรียนการสอน เป็นประเด็นวิเคราะห์ น้าเสนอ สองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2) การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 03 Sep 19@ 13:12:21 ICT (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา

อาณาบริเวณวิจัยทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการประเมินโครงการทางการศึกษา
The Area of Educational Research, Curriculum Research and Development and Project Evaluation in Education

รัตนะ บัวสนธ์1*

Rattana Buosoute1*

*Corresponding Author, E-mail: rattanabb1@hotmail.com

                                               บูชาปูชนียาจารย์


                        วิ.            จัยวิจารณ์แจ้ง            ประจักษ์จริง
                     ชัย.            ชนะสรรพสิ่ง              เขลา อวิชชา
                   วงษ์.            สานุศิษยา                  ทั่วหล้า ปรีดี
                  ใหญ่.            ยิ่งเกียรติศักดิ์มี          ประดับศรี มศว.


                                             18 มกราคม 2562


พวกเราที่เป็นนิสิตปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานัก มศว.ประสานมิตร จะทราบดีว่าขณะใดที่ท้อแท้สิ้นหวังหรือกาลังตกอยู่ในช่วงวิกฤติทางปัญญาในการเรียนหรือทาวิทยานิพนธ์ จะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่พวกเราตระหนักว่า เมื่อไปพบ พูดคุย ขอคาปรึกษา รวมทั้งบ่นเพ้อเจ้อให้ท่านฟังแล้วพวกเราก็จะได้รับคาชี้แนะ ปลุกปลอบให้กาลังใจกลับมาเสมอ แม้ว่าบางครั้งหรือลูกศิษย์บางคนจะทาให้อาจารย์นั่งฟังและส่งสายตาด้วยความเหนื่อยอ่อน (ระคนเหนื่อยหน่าย) มายังลูกศิษย์คนดังกล่าว ซึ่งตีความแห่งสายตาได้ว่า “ทาไม๊ ทาไม จึงเข้าใจยากนักนะ” ก็ตามที แต่อาจารย์มิเคยปฏิเสธไม่ให้ลูกศิษย์เข้าพบเลย อาจารย์มีวิธีปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันของนิสิตในสาขานี้ หรือแม้กระทั่งจะสาเร็จการศึกษาไปโลดแล่นในแวดวงวิชาการเนิ่นนานสักเท่าใด เมื่อได้พบกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้คาชี้แนะอยู่เสมอมา เป็นบุญของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแห่งสานักศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนซึมซับรับรู้ทั้งเรื่องวิชาการและวิชาแห่งชีวิตจากอาจารย์ท่านนี้ครับ “อาจารย์ วิชัย วงษ์ใหญ่”

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับอาจารย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนาเสนอขอบข่ายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การประเมินโครงการทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเนื้อหาสาระ 3 ส่วน ซึ่งเป็นองค์ความรู้สาคัญที่ผู้ที่เป็นนักการศึกษา นักวิชาการ โดยเฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกสาขาวิชาทางด้านการวิจัยการศึกษา ประเมินผลการศึกษา และวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางสังคมศาสตร์จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถที่จะนาความรู้ทางด้านนี้ไปใช้สาหรับการดาเนินงานในวิชาชีพของตน

จุดมุ่งหมายสาคัญในการนาเสนอบทความครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ครูผู้ที่ลูกศิษย์เคารพยิ่ง เนื่องในโอกาสที่ครูได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 12 Dec 18@ 13:22:55 ICT (348 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่ และการร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Educational Research and Development by Area and Stakeholders Collaboration Base

รัตนะ บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

บทคัดย่อ

Abstract บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบอิงพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการนำแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดการร่วมมือ และแนวคิดบริบทเชิงพื้นที่ มาประกอบกันเป็นกระบวนการทำงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆ และเกิดความยั่งยืนในการนำไปใช้ ความรู้สึกการเป็นเจ้าของนวัตกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับบุคลากรในสถานศึกษาแห่งนั้น

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 27 Dec 17@ 09:58:23 ICT (1275 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการ Non-Boundary Research Method

การวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการ
Non-Boundary Research Method

รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ

              บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในคำศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบไร้กำแพงทางวิชาการมาขวางกั้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนักคิดและนักปฏิวัติ ในแวดวงสาขาวิชาชีพต่างๆ เล็งเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งมาแก้ไขได้สำเร็จ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยหรือความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งทำให้เกิดคำศัพท์ของวิธีการวิจัยหรือสาขาวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การวิจัยแบบสหวิทยาการ 2) การวิจัยแบบพหุวิทยาการ 3) การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ 4) การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ คำศัพท์ ทั้ง 4 คำนี้ มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกันในบางประเด็น

 คำสำคัญ 1) การวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research)

               2) การวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary research)

               3) การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ (Transdisciplinary research) 

              4) การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary research)

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 05 Oct 15@ 09:20:57 ICT (1896 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ สำหรับศาสตร์ประเมิน

วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ สาหรับศาสตร์ประเมิน Modern Quantitative Methods for Evaluation Science

รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ

 ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา วิธีการเชิงปริมาณที่ใช้สาหรับการวิจัย ได้มีการพัฒนาและนาเทคนิควิธีวิเคราะห์ทางสถิติใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบให้กับคาถามการวิจัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้สามารถที่จะนามาใช้สาหรับศาสตร์การประเมิน โดยเฉพาะ การประเมินโครงการทางสังคม หรือทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี วิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ นี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) การสรุปเชิงสาเหตุหรือการออกแบบเชิงทดลอง 2) โมเดลพหุระดับ และ 3) สมการเชิงโครงสร้าง หรือโมเดลตัวแปรแฝง

 

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 15 Jul 15@ 08:38:11 ICT (1760 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
47 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

กระดานข่าว ชุมนุมวิชาการด้านวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
กระดาน

 กระดานหลัก
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
กระทู้ 8 | กระทู้และตอบ 562 | เข้าชม 392 | ตอบ 554 | สมาชิก  38876
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Sep - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 130
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 130

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.81 วินาที